Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1150-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233926 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1150-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky.
05 - Vitamínové prípravky, minerálne výživové doplnky, posilňujúce prípravky, toniká, výživové vlákniny, výživové doplnky, liečivé čaje.
35 - Maloobchodná činnosť s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s výživovými doplnkami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami; reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.06, 02.09.14, 01.15.11, 26.01.03, 26.04.06, 26.07.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dobré zo Slovenska, družstvo; Budovateľská 34, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2015 10/2015 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.07.2017 07/2017 TC3M
 
POZ 1150-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1150-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.07.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.07.2012 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.07.2012 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 24.07.2012 Typ Doručené
2c Plná moc 24.07.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.08.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 30.08.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2014 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 19.12.2014 Typ Doručené
7b Plná moc 19.12.2014 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 30.01.2015 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2015 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.02.2015 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 28.05.2015 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 Typ Doručené
12a Doklad o prevode/prechode 27.05.2015 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 31.07.2015 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.08.2015 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2017 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.02.2017 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2017 Typ Odoslané
19 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2021 Typ Doručené
POZ 1150-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.08.2015 Dobré zo Slovenska, družstvo A1 - Team s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2015 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.05.2017 Dobré zo Slovenska, družstvo Dobré zo Slovenska, družstvo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku