Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1150-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200032 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1150-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Videohry; videokazety; zvukové nahrávky na diskoch, zvukové nahrávky na magnetických nosičoch, zvukové nahrávky na páskach, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, videokazety, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie, periodiká, tlačoviny, magazíny.
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VARÍM, VARÍŠ, VARÍME 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská televízia; Mlynská dolina , 845 45 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 7/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 5/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 9/2011 ND3M
 
POZ 1150-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1150-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 11.04.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.05.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.02.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 21.04.2011 Typ Doručené
7a Plná moc 21.04.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.05.2011 Typ Odoslané
9 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.06.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis prechodu 09.04.2021 Typ Doručené
13a Doklad o prechode 09.04.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 20.04.2021 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2021 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1150-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku