Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1149-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1149-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 25, 35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; karisbloky; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; zošity; poznámkové zošity; hárky papiera; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; dierovačky (kancelárske potreby); pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; papierové vreckovky; prospekty; perá (kancelárske potreby); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; kalendáre; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové zástavy; samolepky (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tlačené poukážky; identifikačné visačky (kancelárske potreby); menovky (kancelárske potreby).
18 - Dáždniky a slnečníky; peňaženky; dáždniky; obaly na dáždniky; slnečníky; náprsné tašky; nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; športové tašky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; konferenčné obaly na spisy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky; nákrčníky; šilty; opasky (časti odevov); ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; rukavice; šatky, šály; športové tričká, dresy; rukavice bez prstov; papuče; šatky (na krk); tričká; šilty (pokrývky hlavy).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; cielený marketing; vonkajšia reklama; zabezpečovanie propagácie charitatívnych podujatí na získanie finančných prostriedkov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); finančné poradenstvo; finančné informácie; finančné sponzorstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  261/221 peniaze na ceste 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  #accacelife, občianske združenie; Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1149-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1149-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1149-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku