Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1144-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  239138 
(151)  Dátum zápisu  21.01.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1144-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické cievky; urýchľovače častíc; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; elektrické batérie do automobilov; akumulátorové banky; akumulátorové skrine; acidometre na batérie; hydrometre, vodomery; platne do akumulátorov; výstražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky; disky zvukových nahrávok; akustické rúry; aktinometre; sčítacie stroje; vzduchomery; zväčšovacie prístroje (fotografia); elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; magnety; elektromagnetické cievky; prístroje na rozbor vzduchu; poplašné zariadenia; liehomery, liehové manometre; alidády (zememeračstvo); zariadenia na rozbor potravy; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie do svietidiel; výškomery; ochranné azbestové rukavice; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; anemometre, vetromery; kalibračné krúžky; hasiace prístroje; anódy; anódové batérie; antény; okuliare proti oslneniu; clony proti oslepeniu; odrušovače (elektrotechnika); transformátory (elektrotechnika); apertometre; stroje na počítanie a triedenie peňazí; skriňové rozvádzače (elektrina); geodetické nástroje; zememeračské reťaze; astrofotografické objektívy; thermionické elektrónky; audiovizuálna technika na výučbu; hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; mechanizmy na mincové zariadenia; mechanizmy turniketov; posuvné meradlo, kaliber; komparátory; požiarne signalizačné zariadenie; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; ochranné kombinézy pre letcov; elektrické signalizačné zvončeky; prúty pre prútikárov; záchranné člny; váhy; meteorologické balóny; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; magnetofóny; magnetické pásky; barometre; stroje na váženie; mostové váhy; požiarnické palice; nabíjacie agregáty elektrických batérií; betatróny (urýchľovače elektrónov); automaty na lístky; skrinky, škatule na reproduktory; slnečné clony (optika); koncovky (elektrotechnika); tlakomery na ventily; galvanometre; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); gramofónové prenosky; vodováhy; kancelárske dierovacie stroje; plášte elektrických káblov; rámčeky na diapozitívy; počítacie dosky; počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie stroje; posuvné meradlá; nástroje na meranie obrysov; planografické prístroje; kamery; kapilárne rúrky; nosiče zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; zváračské prilby; prístroje na kontrolu tepla; fotokomory; nástroje na kontrolu kotlov, teplárenských pecí; elektricky vyhrievané ponožky; sušičky na fotografie; strihacie zariadenia na filmy; polygrafické obvody; blikavé svetlá; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; kazety na mikroskopové sklíčka; elektrické kolektory; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); komutátory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske lupy; krokomery; počítadlá; metronómy; elektrické kondenzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúry; spínače; konektory (elektrotechnický materiál); spojovacie skrinky (elektrotechnika); zapojovacie tabule; elektrické kontakty; prístroje na kontrolu poštových známok; elektrické kontrolné a regulačné prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; tachometre dopravných prostriedkov; elektrické meniče; fotografické, elektrostatické alebo termické fotokopírovacie stroje; šnúrky na okuliare; krivule, retorty; stojany s kruhovým upínaním; korekčné šošovky; objektívy (optika); kozmografické nástroje; potápačské kombinézy; elektrické prístroje na komutáciu; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); prúdové usmerňovače; radič článkov (elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne tégliky; prístroje na meranie hrúbky kože; cyklotróny; detektory na zisťovanie falošných mincí; spúšte uzávierok (fotografia); hustomery; kreslené filmy; laboratórne podnosy; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; sonáre, ultrazvukové lokátory; detektory; uzávierky (fotografia); akustické membrány; adjustačné prístroje na diapozitívy; fotoaparáty; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; reproduktory, amplióny; prerušovače; gramofóny; mikroskopy; zariadenia na meranie vzdialeností; telemetre, optické diaľkomery; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); kompasy; mierky; meracie prístroje; dynamometer; ukazovatele hladiny vody; záchranné a požiarne rebríky; fotografické blesky; telefónne slúchadlá; fluorescenčné štíty; premietacie plátna; chrániče tváre so štítom (ochranné pracovné prostriedky); odkvapkávače na fotografické účely; indikátory straty elektrickej energie; elektrické meracie zariadenia; elektrické káble; tvárnicové vedenie (elektrina); riadiace panely (elektrina); galvanické články; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; elektrické relé; sklo pokryté elektrickými vodičmi; elektrolyzéry; vysielače elektronických signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); prístroje na čistenie zvukových diskov; pásky na záznam zvuku; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; cievky (fotografia); mechanické značky; epidiaskopy; skúmavky; vážiace prístroje; termostaty; ergometre; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; ovoskopy; meradlá; merače hladiny benzínu; iskry (zachytávače), lapače iskier; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; puzdrá na cvikre; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; refraktometre; expozimetre; fakturovacie stroje; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; elektrické drôty; magnetické cylindrické vrstvy; olovká; olovnice; ochranné siete proti nehodám; ochranné bezpečnostné siete; záchranné plachty; rezacie prístroje na film; filtre na dýchacie masky; fotografické filtre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné prístroje; merače kmitočtu; poistky; rádiá; kryštálové detektory; ochranné rukavice; potápačské rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; prístroje na rozbor plynu; plynomery; zememeračské prístroje a nástroje; výtyčky (meračské laty); sušičky na fotografické snímky (pozitívy); leštiace zariadenia na leštenie fotografií; pravítka; odmerky zo skla; rastre na výrobu štočkov; mriežky pre elektrické akumulátory; ochranné oblečenie proti ohňu; audio- a videoprijímače; heliografické prístroje; hologramy; vlhkomery, hygromery; značkovacie vlákna na elektrické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; záchranné zariadenia; hubice požiarnych hadíc; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; sklonomery; taxametre; kvantomery; vákuové manometre; rýchlomery, tachometre; induktory (elektrina); indukty (elektrina); zariadenia na spracovanie údajov; zrkadlá na kontrolovanie práce; zariadenia na vnútorné spojenie; nosiče tmavých platní (fotografia); invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu alebo vody; dverové priezory; značkovače (pomôcka na šitie); špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, mliekomery; lampy do fotokomôr; optické lampy; laterna magika; signálne návestné lampáše; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; optické šošovky; listové váhy; logy (meracie nástroje); sondážne laná; zväčšovacie sklá; reklamné svetelné tabule; neónové reklamy; okuliare; nástroje s okuliarmi; výtyčky, geodetické laty; okuliarové šošovky; optické výrobky; manometre; periskopy; ochranné masky; matematické prístroje; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; počítačové pamäte; tesárske pravítka; ortuťové libely; rýchlomery (fotografia); presné meracie prístroje; meracie pomôcky; meteorologické prístroje; pravítka, metre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikrofóny; mikrotómy; automatické časové spínače; zrkadlá (optika); dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; plavebné prístroje a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; rámy na okuliare; elektrické batérie; elektrické akumulátory; vodováhy, libely; nivelačné nástroje; okuliarové rámy; prizmy (optika); pozorovacie prístroje; oktanty; ohmmetre; vlnomery; optické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté počítačové programy; oscilografy; zariadenia na prenos kyslíka; ozonizátory; mikrometre; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; bleskozvody; parkovacie hodiny; prístroje a zariadenia pre astronómiu; acidometre; prístroje a nástroje na váženie; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); fotografické misky; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; fotometre; telefotografické zariadenia; zariadenia a prístroje pre fyziku; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; okuliare, cvikre; pipety; meračský stôl; planimetre; tampóny do uší pre potápačov; zvončeky (poplašné zariadenia); závažia; polarimetre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; zariadenia na meranie tlaku; ukazovatele tlaku (tlakomery); premietacie prístroje; katódové protikorózne prístroje; ochranné obleky proti ohňu; chrániče zubov; pyrometre; radary; autorádiá; rádiologické zariadenia na priemyselné účely; uhlomery; röntgenové prístroje a zriadenia (nie na lekárske a zverolekárske účely); röntgenové žiariče s výnimkou žiaričov na lekárske účely; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, nie na lekárske účely; telefónne prístroje; refraktory; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; spektroskopy; elektrické odpory; teplomery s výnimkou lekárskych; respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; reostaty; minciere; svetelné alebo mechanické návestidlá; cukromery; sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; membrány do vedeckých prístrojov; vyučovacie prístroje; indukčné cievky; svorky (elektrotechnika); elektrické zámky; sextanty; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; sondážne zariadenia a stroje; sondážne plomby; sonometre; spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; gramofónové ihly; sulfitometre; teletypy, ďalekopisné zariadenia; tachometre; závitníkové kalibre; telegrafy (prístroje); televízne prijímače; telegrafné drôty; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových telegrafov; čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); telefónne mikrofóny; ďalekohľady; teleskopy; snímače teploty; prístroje na zaznamenávanie času; teodolity; termostaty do dopravných prostriedkov; totalizátory; otáčkomery; regulátory otáčok gramofónov; vysielače (telekomunikácie); analytické váhy; stojančeky na orysovanie; elektrónky (rádio); urinometre; variometre; verniére; videopásky; viskozimetre; elektrické zariadenia proti krádeži; regulátory napätia do vozidiel; hlasovacie zariadenia; voltmetre; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; laboratórne destilačné prístroje; poistkový drôt; antikatódy; píšťalky na psov; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; nástroje na určovanie azimutu; svetelné bóje, majáky; elektrické objímky; exponované filmy; svetelné alebo mechanické dopravné značky; záchranné bóje; signalizačné bóje; bzučiaky; buzoly, kompasy; hmlové signály s výnimkou výbušných; registračné pokladnice; clony proti radiácii na priemyselné účely; magnetické identifikačné karty; fotoelektrické bunky; denzitometre; magnetické disky; pružné disky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; polovodiče; čipy (mikroprocesorové doštičky); katódy; záchranné vesty; záchranné pásy; chemické prístroje a nástroje; exponované kinofilmy; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; inkubátory pre kultúry baktérií; solárne články; izolovaný medený drôt; výtokové rúrky (elektrotechnika); fotografické clony; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); destilačné prístroje na vedecké účely; dozimetrické prístroje; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; rúry na laboratórne experimenty; optické vlákna; telefónne drôty; exponované röntgenové filmy; filtre UV lúčov na fotografické účely; ozvučnice ampliónov; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; čítače čiarového kódu; nepriestrelné vesty; značkovacie bóje; doštičky na integrované obvody; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre (prístroje); kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; optické kondenzory; akustické spriahadlá; spojovacie prvky (k zariadeniam na spracovanie údajov); dekompresné komory; digitálne súradnicové zapisovače; potápačské masky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); magnetické kódované karty; faxy; požiarnické člny; rozhrania (pre počítače); meniče diskov (do počítačov); nákolenníky pre robotníkov; elektrické regulátory svetla; magnetické nosiče údajov; magnetické dekodéry; magnetické páskové jednotky do počítačov; mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (informatika); optické čítače; optické nosiče údajov; optické disky; tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (informatika); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); tranzistory; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; spojovacie manžety na elektrické káble; guľôčkové počítadlá; elektronické diáre; telefónny záznamník; videokamery; kazetový prehrávač; prehrávač kompaktných diskov; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; disková jednotka (do počítačov); koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); elektronické vreckové prekladače textov; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); ohňovzdorné obaly; žiarovky do zábleskových prístrojov; pamäťové a mikroprocesorové karty (v počítačoch); dávkovacie lyžice; počítač-zápisník (notebook); elektronické informačné tabule; vreckové kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; slnečné okuliare; dochádzkové hodiny; videokazety; náplne (kartridže) na videohry; videodispleje; videotelefóny; okuliare na šport; sponky na nos pre plavcov a potápačov; ochranné prilby na šport; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); magnety (dekorácia); prenosné telefóny; podložky pod myš; prenosné prehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; kryty na elektrické zásuvky; prístroje na výskum morského dna; elektricky ohradené priestory; počítačové hry (softvér); prilby na počúvanie; balasty na osvetľovacie prístroje; prístroje na rádiové výzvy; satelitné navigačné prístroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); ochranné zariadenie proti prepätiu; ručná krátkovlnná vysielačka; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); resuscitačná figurína (učebná pomôcka); regulátory osvetlenia divadelnej scény; presýpacie hodiny; DNA čipy; DVD prehrávač; automaty na vydávanie lístkov; dopravné signalizačné semafory; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; azbestové požiarnické ochranné štíty; jazdecké prilby; laboratórne oblečenie; identifikačné magnetické náramky; transpondery (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; figuríny na nárazové skúšky; laboratórne odstredivky; dosky plošných spojov; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); triódy; transformátory na zvýšenie napätia; prenosné počítače; požiarnické hadice; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; Petriho misky; Pitotove trubice; stroboskopy; dopravné kužele; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vylepovanie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; príprava inzertných stĺpcov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografia; televízna reklama; prepisovanie; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; prenájom predajných automatov; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske, ekonomické predpovede; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; obchodný manažment v oblasti umenia; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; služby outsourcingu; fakturácia; štatistické kompilácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami.
36 - Poistenie proti nehodám; platenie splátok; poistno-technické služby (štatistika); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové banky; realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné služby; uzatváranie poistiek; bankovníctvo; oceňovanie a odhady nehnuteľností; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové oceňovanie a odhady; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo; finančné služby; finančný manažment; záložne; záručné pôžičky; správa nehnuteľností; vedenie nájomných domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom fariem; zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; burzové maklérstvo; životné poistky; ubytovacie kancelárie (podnájom); finančné analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; overovanie šekov; finančné konzultačné služby; poradenstvo v oblasti poistenia; služby úverových kreditných kariet; služby úverových debetných kariet; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie mincí alebo odhadovanie numizmatických zbierok; inkasovanie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie cenín; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelárskych priestorov; služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); likvidácia podnikov (finančné služby); oceňovanie nákladov na opravu; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzervatívne fondy; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov.
38 - Posielanie správ; prenášanie správ telegrafmi; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; prenos faxom; prenájom zariadení na prenos informácií; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; online posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusy; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie; prenájom dekorácií; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; zverejňovanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; gymnastický výcvik; knižnice (požičovne kníh); vydávanie kníh; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene, sály; služby orchestrov; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; služby zoologických záhrad; prevádzkovanie športových zariadení; pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby pojazdných knižníc; prevádzkovanie kasín; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry; poskytovanie služieb golfových ihrísk; fitnes kluby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); živé predstavenia; prevádzkovanie kinosál; detské škôlky; organizovanie športových súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom potápačského výstroja; prenájom športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; služby v kempingoch so športovým programom; organizovanie a vedenie sympózií; meranie času na športových podujatiach; tvorba videofilmov; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; postsynchronizácia, dabing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prenájom audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; redigovanie scenárov; strihanie videopások; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prevádzkovanie karaoke; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); fotografická reportáž; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie na videopásky; fotografovanie na mikrofilm; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov, nie na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby diskotekárov; tlmočnícke služby; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní; školské služby (vzdelávanie).
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektúra (architektonické služby); bakteriologický výskum; služby v oblasti chémie; chemický výskum; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; technický výskum; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; geologické expertízy; prieskum ropných polí; expertízy (inžinierske práce); meteorologické informácie; geodézia; prenájom počítačov; počítačové programovanie; ropný prieskum; výskum v oblasti fyziky; strojársky výskum; skúšanie textilu; geologický prieskum; geologický výskum; overovanie pravosti umeleckých diel; kalibrácia; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačových programov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; kontrola kvality; prenájom počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; podmorské bádanie; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; prieskumy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; technická kontrola automobilov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; vytváranie oblakov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafologické analýzy; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom diskového priestoru serverov; klinické skúšky.
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby; nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zámkov; požičiavanie oblekov a večerných šiat; služby krematórií; pátranie po stratených osobách; pohreby; pohrebné služby; požičiavanie odevov; civilná ochrana; svadobné agentúry; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; zostavovanie horoskopov; hasenie požiarov; organizovanie náboženských obradov; adopčné agentúry; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; opatrovanie detí doma; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; opatrovanie domácich zvierat doma; pátranie po minulosti osôb; straty a nálezy; mediačné služby; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom protipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; právny výskum; advokátske služby; licencie na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien; služby rozhodcovských súdov; prenájom bezpečnostných schránok; genealogický výskum; plánovanie a príprava svadobných obradov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.24, 26.04.18, 27.05.15, 29.01.01, 27.05.24, 25.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EWAMCo. s.r.o.; Kremeľská 11A , 841 10 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1189957 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 10. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2015 3/2015 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.03.2015 3/2015 XA3M
 
POZ 1144-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2013 234,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 16.07.2013 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1144-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.07.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 04.07.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.07.2013 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.07.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 23.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2013 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 09.10.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 09.10.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 11.10.2013 Typ Doručené
List z OMPI 12.11.2013 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 19.12.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.12.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 24.01.2014 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 14.02.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 30.07.2015 Typ Doručené
POZ 1144-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku