Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1137-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255923 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1137-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  29.09.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; materiály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; lieky pre zubné lekárstvo; liečivé prípravky na čistenie zubov; zmesi na opravu zubov.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; zubné lekárstvo; zdravotné poradenstvo; bielenie zubov; zubné poradenstvo; služby zubnej kliniky; služby v oblasti čistenia zubov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.07.23, 02.09.10, 24.09.02, 24.09.07, 24.09.03, 26.11.07, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CORONA DENTAL CARE s. r. o.; Hornočermánska 782/29, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 29.09.2021 18/2021 FG3M
 
POZ 1137-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1137-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.04.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.04.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 1137-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku