Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1137-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1137-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; materiály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; lieky pre zubné lekárstvo; liečivé prípravky na čistenie zubov; zmesi na opravu zubov.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; zubné lekárstvo; zdravotné poradenstvo; bielenie zubov; zubné poradenstvo; služby zubnej kliniky; služby v oblasti čistenia zubov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.07.23, 02.09.10, 24.09.02, 24.09.07, 24.09.03, 26.11.07, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CORONA DENTAL CARE s. r. o.; Hornočermánska 782/29, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1137-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1137-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 21.04.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 21.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1137-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku