Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1133-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234039 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1133-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), predvádzanie tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; príprava inzertných stĺpcov; zásielkové reklamné služby; správa počítačových súborov.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; telekomunikačné služby; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie textov (okrem reklamných); pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; služby na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; zverejňovanie textov, okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.02, 25.05.01, 26.01.16, 26.01.24, 27.03.15, 29.01.01, 25.05.94, 27.99.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  16.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2016 01/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1133-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1133-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.07.2012 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 27.07.2012 Typ Doručené
2b Plná moc 27.07.2012 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.08.2012 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 24.08.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
8a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
9 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
10 všeobecný referátnik 31.07.2015 Typ Odoslané
11 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.09.2015 Typ Doručené
12a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
12b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
13a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
13a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 06.10.2015 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku 06.10.2015 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Typ Platba
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
20 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
21 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
22 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
24 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
26c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
29 všeobecný referátnik 26.02.2019 Typ Odoslané
30 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
30a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
30b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
30c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
31 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.06.2019 Typ Odoslané
32 vnútrospisový list 21.06.2019 Typ Interné listy
33 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
33a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
33b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
36 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
36a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
36b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
36c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
36d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
36e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
36f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
36g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
38 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1133-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.11.2015 Centrum Holdings, a. s. Centrum Holdings, a. s.
2 Prevod majiteľa 20.11.2015 News and Media Holding a.s. Centrum Holdings, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Nagyová Gabriela, JUDr.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku