Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1132-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200175 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1132-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potrava pre dojčatá; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; vitamínové a multivitamínové prípravky; bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29; mäsové výťažky; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; konzervované potraviny; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové pyré; nálevy na šaláty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; všetko s výnimkou zemiakov, výrobkov zo zemiakov a (hlboko) mrazených tovarov.
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; maniok; ságo; kávové náhradky; múka a výrobky z obilia; sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30; chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; cestoviny; sušienky; sucháre; koláče; jemné pečivo; cukrovinky; cukríky; med; melasový sirup; kvasnice; prášky do pečiva; aromatické prípravky do potravín; soľ; horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; chuťové prísady; kečup; korenie; kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30; koreniny; koreninová paprika; koreninové zmesi; čokoládové, kakaové a kávové nápoje; všetko s výnimkou (hlboko) mrazených tovarov.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety (okrem umelých); potrava pre zvieratá a slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; voda pre dojčatá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; prekládka nákladov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.01.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2002 06/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2002 12/2002 FG3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 07.09.2010 09/2010 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
 
POZ 1132-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1132-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.04.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.05.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.03.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 18.03.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2002 Typ Odoslané
7 Podanie návrhu na výmaz - FAX 02.05.2003 Typ Doručené
8 Podanie návrhu na výmaz 30.05.2003 Typ Doručené
9 vyžiadanie kaucie a poplatku 06.06.2003 Typ Odoslané
10 vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 06.06.2003 Typ Odoslané
11 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 26.06.2003 Typ Platba
12 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 26.06.2003 Typ Platba
13 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 08.08.2003 Typ Doručené
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.08.2003 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 10.10.2003 Typ Doručené
16 Žiadosť o pokračovanie v konaní 14.10.2003 Typ Doručené
17 Žiadosť o pokračovanie v konaní 17.10.2003 Typ Doručené
17a Plná moc 17.10.2003 Typ Doručené
18 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 24.10.2003 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.12.2003 Typ Doručené
20 Vyjadrenie k výmazu 01.03.2004 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik Typ Odoslané
22 Žiadosť o pokračovanie v konaní 29.03.2004 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 06.04.2004 Typ Odoslané
24 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 08.04.2004 Typ Platba
25 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 25.06.2004 Typ Interné listy
26 protokol o rokovaní komisie 25.06.2004 Typ Interné listy
27 protokol o hlasovaní 25.06.2004 Typ Interné listy
28 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 05.07.2004 Typ Odoslané
29 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 26.07.2004 Typ Doručené
30 Podanie rozkladu 27.07.2004 Typ Doručené
31 Doplnenie materiálov 25.08.2004 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 27.08.2004 Typ Odoslané
33 Doplnenie materiálov 27.08.2004 Typ Doručené
34 predkladacia správa k rozkladu 03.09.2004 Typ Interné listy
35 všeobecný referátnik 09.09.2004 Typ Odoslané
36 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.09.2004 Typ Odoslané
37 Vyjadrenie k rozkladu 19.11.2004 Typ Doručené
38 všeobecný referátnik 26.09.2006 Typ Odoslané
39 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.2006 Typ Doručené
40 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.01.2007 Typ Doručené
41 druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 07.02.2006 Typ Odoslané
42 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2007 Typ Platba
43 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.03.2007 Typ Doručené
44 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.04.2007 Typ Platba
45 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2007 Typ Doručené
46 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.05.2007 Typ Platba
47 všeobecný referátnik 08.06.2007 Typ Odoslané
48 Odpoveď na správu úradu 27.07.2007 Typ Doručené
49 Odpoveď na správu úradu 03.08.2007 Typ Doručené
50 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 18.02.2008 Typ Interné listy
51 protokol o rokovaní komisie 18.02.2008 Typ Interné listy
52 protokol o hlasovaní komisie 18.02.2008 Typ Interné listy
53 rozhodnutie o rozklade 26.02.2008 Typ Odoslané
54 všeobecný referátnik 25.03.2008 Typ Odoslané
55 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 30.05.2008 Typ Interné listy
56 protokol o rokovaní komisie 30.05.2008 Typ Interné listy
57 protokol o hlasovaní 30.05.2008 Typ Interné listy
58 rozhodnutie o návrhu na výmaz - vyhovuje sa čiastočne 06.06.2008 Typ Odoslané
59 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 09.07.2008 Typ Doručené
60 Podanie rozkladu 08.07.2008 Typ Doručené
61 Podanie rozkladu 10.07.2008 Typ Doručené
62 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 11.08.2008 Typ Doručené
63 Odôvodnenie rozkladu 05.08.2008 Typ Doručené
64 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 13.08.2008 Typ Doručené
65 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 21.08.2008 Typ Odoslané
66 predkladacia správa k rozkladu 19.08.2008 Typ Interné listy
67 predkladacia správa k rozkladu 19.08.2008 Typ Interné listy
68 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 10.09.2008 Typ Odoslané
69 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 10.09.2008 Typ Odoslané
70 Žiadosť inde neuvedená 06.10.2008 Typ Doručené
71 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.11.2008 Typ Doručené
72 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 12.01.2009 Typ Doručené
73 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2009 Typ Platba
74 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 16.01.2009 Typ Odoslané
75 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.01.2009 Typ Doručené
76 Žiadosť inde neuvedená 13.02.2009 Typ Doručené
77 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.03.2009 Typ Doručené
78 všeobecný referátnik 18.03.2009 Typ Odoslané
79 Vyjadrenie k rozkladu 19.03.2009 Typ Doručené
80 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2009 Typ Platba
81 Vyjadrenie k rozkladu 02.04.2009 Typ Doručené
82 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 11.05.2009 Typ Doručené
83 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.05.2009 Typ Platba
84 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.05.2009 Typ Doručené
85 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2009 Typ Platba
86 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.07.2009 Typ Doručené
87 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2009 Typ Doručené
88 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.09.2009 Typ Platba
89 konečné predĺženie lehoty 07.10.2009 Typ Odoslané
90 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.10.2009 Typ Doručené
91 druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 24.11.2009 Typ Odoslané
92 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.12.2009 Typ Platba
93 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.01.2010 Typ Doručené
94 druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 29.01.2010 Typ Odoslané
95 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.02.2010 Typ Platba
96 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.03.2010 Typ Doručené
97 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2010 Typ Platba
98 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb Typ Doručené
98a Zoznam tovarov a služieb (SR) Typ Doručené
99 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 12.05.2010 Typ Platba
100 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.05.2010 Typ Doručené
101 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2010 Typ Odoslané
102 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2010 Typ Platba
103 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2010 Typ Doručené
104 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2010 Typ Platba
105 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2010 Typ Doručené
106 druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 24.09.2010 Typ Odoslané
107 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.11.2010 Typ Doručené
108 konečné predĺženie lehoty 24.11.2010 Typ Odoslané
109 Plná moc 14.12.2010 Typ Doručené
110 Plná moc 15.12.2010 Typ Doručené
111 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Doručené
112 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.03.2011 Typ Platba
113 Oznámenie 24.03.2011 Typ Doručené
114 Oznámenie 29.04.2011 Typ Doručené
115 Žiadosť - FAX 22.02.2012 Typ Doručené
116 Žiadosť inde neuvedená 22.02.2012 Typ Doručené
117 Žiadosť inde neuvedená 04.04.2012 Typ Doručené
118 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 02.05.2012 Typ Interné listy
119 protokol o rokovaní komisie 02.05.2012 Typ Interné listy
120 protokol o hlasovaní komisie 02.05.2012 Typ Interné listy
121 rozhodnutie o rozklade 09.05.2012 Typ Odoslané
122 vnútrospisový list 06.06.2012 Typ Interné listy
123 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
124 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
125 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
125a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
126 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
127 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
128 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
128a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
128b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
129 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.08.2020 Typ Doručené
130 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Typ Doručené
130a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
130b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
130c Príloha inde neuvedená 29.03.2021 Typ Doručené
131 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
132 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
132a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
133 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1132-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku