Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1130-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234149 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1130-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Zariadenia na ovládanie výťahu okrem sedačkových výťahov, výťahové laná, výťahové remene, výťahy okrem sedačkových výťahov, zdvíhacie zariadenia, zdviháky ako stroje, pohyblivé schodištia, eskalátory, pohyblivé pásy pre chodcov.
37 - Montáž, údržba a opravy zdvíhacích zariadení a ich častí, eskalátorov, pohyblivých schodíšť.
42 - Expertízy, revízie a kontrola kvality zdvíhacích zariadení, eskalátorov a pohyblivých schodíšť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.13, 24.15.07, 24.15.13, 26.04.18, 09.01.07, 26.02.05, 27.03.15, 27.05.04, 26.11.11, 27.05.21, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAJES výťahy a eskalátory, a.s.; Bojnická 18, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
 
POZ 1130-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1130-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 17.07.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.07.2012 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.07.2012 Typ Doručené
2b Plná moc 20.07.2012 Typ Doručené
2c Vyjadrenie označenia 20.07.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.08.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2012 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.08.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.09.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2021 Typ Doručené
POZ 1130-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku