Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1128-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1128-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Meracie prístroje, zariadenia, pomôcky a príslušenstvo, najmä pre zememeračské a geodetické práce v rámci tejto triedy; softvér a hardvér; periférne zariadenia pre počítače; digitálne mapy; elektronické nosiče dát a informácií.
35 - Spracovanie dát; správa sietí; reprografia; kopírovanie a reprodukcia dokumentov; preklad informácií do počítačových databáz; systematizácia informácií do počítačových databáz; služby databánk; správa obchodných dát; služby administratívnej povahy.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, najmä v oblasti kartografie a geodézie; školiace a vzdelávacie aktivity; lektorská činnosť; sprostredkovanie vzdelávania; organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií.
42 - Geodetická (zememeračská) činnosť; služby geodetov; projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác; geologické prieskumy; projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve; kartografická činnosť; projektovanie pozemkových úprav, plánov a máp; poradenská a konzultačná činnosť v odbore geológie; vykonávanie meraní; testovanie; prenájom výpočtovej a geodetickej techniky; zememeračská činnosť; geologický prieskum; spracovanie geodetickej dokumentácie; zabezpečenie geodetických prác v investičnej výstavbe; poradenská činnosť v oblasti geodézie a kartografie; geodetické a kartografické práce; výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied; činnosť technických poradcov v oblasti lesníctva a poľnohospodárstva; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti hardvéru a softvéru; tvorba geografických informačných systémov; prenájom softvéru; skúšanie materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.05.19, 27.05.15, 27.99.07, 27.99.20, 27.99.05, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GT Energy s.r.o.; Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10; TD 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1128-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1128-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1128-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku