Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1128-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251920 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1128-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Lepiace pásky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť); samolepky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť).
28 - Hokejky; hokejky na ľadový hokej; florbalové hokejky; hokejové puky; hokejové bránky; hokejové rukavice; chrániče pre brankárov pozemného hokeja; korčule na ľadový hokej; chrániče pre brankárov ľadového hokeja; siete na „paddle“ tenis; loptičky na „paddle“ tenis; rakety na „paddle“ tenis; hokejky na pozemný hokej; lopty na pozemný hokej; chrániče hrudníka pre hokejistov; siete na bránky na ľadový hokej; nahrávače pukov na hokejové tréningy; športové potreby; tvarované puzdrá na športové potreby; tvarované tašky na športové potreby.
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; marketing; veľkoobchodné služby so športovými potrebami; maloobchodné služby so športovými potrebami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.99, 21.03.25, 26.11.11, 27.05.24, 27.99.26, 25.03.01, 27.05.11, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPECTER SPORTS a.s.; Rusovská cesta 2165/36, 851 01 Bratislava 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1511767 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  28. 05. 2019 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.03.2020 03/2020 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 1128-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1128-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.05.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.05.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.05.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 28.05.2019 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 28.05.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 28.05.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.05.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 28.05.2019 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 28.05.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.05.2019 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 29.05.2019 Typ Doručené
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.06.2019 Typ Platba
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.06.2019 Typ Platba
9 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 14.06.2019 Typ Odoslané
10 40 Doplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.06.2019 Typ Platba
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.06.2019 Typ Odoslané
12 výsledok rešerše 20.06.2019 Typ Interné listy
13 Odpoveď na správu úradu 09.07.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 29.07.2019 Typ Odoslané
15 Doplnenie materiálov 29.07.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 29.07.2019 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku v CHF 30.07.2019 Typ Odoslané
17 Doplnenie materiálov 30.07.2019 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 03.10.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 03.10.2019 Typ Doručené
19 List z OMPI 27.09.2019 Typ Doručené
20 Doplnenie materiálov 07.10.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 07.10.2019 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 07.10.2019 Typ Doručené
21 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 25.10.2019 Typ Odoslané
22 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2019 Typ Interné listy
23 Notifikácia z OMPI 30.01.2020 Typ Doručené
24 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 1128-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku