Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1126-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1126-2021 
(220)  Application Date  21.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Meracie prístroje, zariadenia, pomôcky a príslušenstvo, najmä pre zememeračské a geodetické práce v rámci tejto triedy; softvér a hardvér; periférne zariadenia pre počítače; digitálne mapy; elektronické nosiče dát a informácií.
35 - Spracovanie dát; správa sietí; reprografia; kopírovanie a reprodukcia dokumentov; preklad informácií do počítačových databáz; systematizácia informácií do počítačových databáz; služby databánk; správa obchodných dát; služby administratívnej povahy.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, najmä v oblasti kartografie a geodézie; školiace a vzdelávacie činnosti; lektorská činnosť; sprostredkovanie vzdelávania; organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií.
42 - Geodetická (zememeračská) činnosť; služby geodetov; projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác; geologické prieskumy; projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve; kartografická činnosť; projektovanie pozemkových úprav, plánov a máp; poradenská a konzultačná činnosť v odbore geológie; vykonávanie meraní; testovanie; prenájom výpočtovej a geodetickej techniky; zememeračská činnosť; geologický prieskum; spracovanie geodetickej dokumentácie; zabezpečenie geodetických prác v investičnej výstavbe; poradenská činnosť v oblasti geodézie a kartografie; geodetické a kartografické práce; výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied; činnosť technických poradcov v oblasti lesníctva a poľnohospodárstva; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti hardvéru a softvéru; tvorba geografických informačných systémov; prenájom softvéru; skúšanie materiálov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.01, 26.04.24, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.01, 27.05.19, 27.99.03, 27.99.20, 27.99.16, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GT Energy s.r.o.; Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10; CZ 
(740)  Attorney(s)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1126-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1126-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 21.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Type Sent document
POZ 1126-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku