Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1125-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1125-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Kancelárske práce; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); kadernícke salóny; zdravotnícka starostlivosť; masáže; fyzioterapia; manikúra; farmaceutické poradenstvo; prenájom zdravotníckeho vybavenia; sauny (služby); soláriá (služby); služby vizážistov; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; depilácia voskom; prenájom kaderníckych prístrojov; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.02, 27.05.15, 05.03.13, 05.03.15, 02.03.23, 26.11.12, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Winmed, s. r. o.; Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1125-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1125-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 20.04.2021 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 23.04.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1125-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku