Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1120-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1120-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 35, 40, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Umelé mihalnice; laky na vlasy.
18 - Dáždniky; cestovné obaly na odevy; športové tašky; tašky.
20 - Obaly na odevy.
21 - Kefy na obuv; hrebene.
23 - Nite.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; odevy; gymnastické cvičky; športové tričká, dresy; topánky na športovanie; chrániče podpätkov.
26 - Čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria); ozdoby do vlasov; stuhy do vlasov; výšivky (galantéria); vlásenky na tvarovanie účesov; sponky do vlasov; sieťky na vlasy; háčiky (galantéria); flitre na odevy; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); mašle do vlasov; nášivky, aplikácie (galantéria); stužky do vlasov.
28 - Chrániče na kolená (športový tovar); suspenzory pre športovcov (športové potreby); stuhy na modernú gymnastiku.
35 - Reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí.
40 - Zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby).
41 - Športová a kultúrna činnosť; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; písanie textov; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
45 - Online služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dance Master 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alma Mater, s.r.o.; Hrnčiarska 29, 040 01 Košice 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Martina Gombosová, advokátka; Floriánska 16, 040 01 Košice 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1120-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1120-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 19.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 19.04.2021 Typ Doručené
1d Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.04.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.04.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 21.04.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.05.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.05.2021 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.05.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.07.2021 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 20.07.2021 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1120-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku