Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1120-2016
(111)  Trademark Number  244978 
(151)  Registration Date  29.05.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1120-2016 
(220)  Application Date  19.05.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.01.2017 
(450)  Publication of Registration Date  03.07.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 38, 41, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov.
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; marketing; marketingový prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kancelárie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
38 - Poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu do databáz; spravodajské kancelárie.
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; školenia; publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie tlačených publikácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie lotérií; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava).
45 - Online služby sociálnych sietí; poskytovanie informácií o móde; poskytovanie informácií v oblasti služieb prenájmu odevov a obuvi. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Dnes nosím 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Čačala Daniel; Hospodárska 71 , 917 01 Trnava; SK;
Vollmann Otto; 1. mája 13, 064 01 Stará Ľubovňa; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.05.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 01/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2017 07/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2020 09/2020 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1120-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1120-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.05.2016 Type Delivered
1a Príloha inde neuvedená 19.05.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.05.2016 Type Sent document
3 Plná moc 06.06.2016 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2016 Type Payment
5 výsledok rešerše 30.06.2016 Type Internal Letter
6 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.08.2016 Type Delivered
7 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.08.2016 Type Payment
8 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 26.08.2016 Type Sent document
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.09.2016 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 24.10.2016 Type Delivered
10a Príloha inde neuvedená 24.10.2016 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ 29.11.2016 Type Internal Letter
12 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 24.02.2017 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 24.02.2017 Type Delivered
13 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 13.03.2017 Type Sent document
14 Vyjadrenie k pripomienkam 06.04.2017 Type Delivered
14a Sprievodný list 06.04.2017 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 06.04.2017 Type Delivered
14c Príloha inde neuvedená 06.04.2017 Type Delivered
14d Príloha inde neuvedená 06.04.2017 Type Delivered
14e Príloha inde neuvedená 06.04.2017 Type Delivered
14f Príloha inde neuvedená 06.04.2017 Type Delivered
15 Žiadosť inde neuvedená 06.04.2017 Type Delivered
15a Sprievodný list 06.04.2017 Type Delivered
16 výsledok posúdenia pripomienok - nedôvodný 05.05.2017 Type Sent document
17 pokyn na zápis po zverejnení 04.05.2017 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2017 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
19a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
19b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
20 Žiadosť o zápis prevodu 25.06.2020 Type Delivered
20a Osvedčovacia doložka 25.06.2020 Type Delivered
20b Doklad o prevode 25.06.2020 Type Delivered
20c Plná moc 25.06.2020 Type Delivered
21 vyžiadanie poplatku 03.07.2020 Type Sent document
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2020 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 31.07.2020 Type Sent document
24 oprava dodatku k osvedčeniu 21.08.2020 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis prevodu 21.10.2021 Type Delivered
25a Osvedčovacia doložka 21.10.2021 Type Delivered
25b Doklad o prevode 21.10.2021 Type Delivered
26 vyžiadanie poplatku 16.11.2021 Type Sent document
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2021 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Type Sent document
POZ 1120-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 29.07.2020 Čačala Daniel Čačala Daniel
Šlosár Kamil Šlosár Kamil
Vollmann Otto Zahradnik Igor
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.08.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Čačala Daniel Čačala Daniel
Vollmann Otto Šlosár Kamil
Vollmann Otto
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku