Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1118-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201451 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1118-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 08, 18, 21, 28, 34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky, voňavkárske výrobky, najmä mydlá, voňavky, kolínske vody, pleťové krémy a mlieka, šampóny, peny do kúpeľa, sprchové gély, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, prípravky na vlasy, éterické oleje, oleje na odlíčenie parfumované, silica, zubné pasty, bieliace prípravky a iné pracie prípravky, prípravky na leštenie, odmasťovanie a brúsenie, čistiace prípravky, prášky, mydlá a vodičky.
08 - Nože všetkých druhov (s výnimkou nožov ako strojových súčastí a chirurgických nožov), najmä zálesácke, záhradnícke, kuchynské, skladacie a vystreľovacie nože, dýky, sekery a sekerky, sekáče a sekáčiky, iné nožiarske výrobky, britvy a žiletky, príbory, sečné zbrane.
18 - Dáždniky, slnečníky a palice na podporu pri chôdzi, horolezecké, vychádzkové, kufre a cestovné kabely, plecniaky, krošne a pod., výrobky z kože a imitácie kože patriace do triedy 18, kožené puzdrá a obaly na použitie každého druhu patriace do triedy 18.
21 - Zubné kefky a ostatný kefársky tovar, hrebene, špongie na umývanie a froté rukavice pre domácnosť, prostriedky na líčenie a ďalšie toaletné náčinie patriace do triedy 21, kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov a prenosné nádoby pre domácnosť s výnimkou nádob z drahých kovov, poháre, hrnčeky, taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov, misky, misy, kuchynský riad s výnimkou riadu z drahých kovov, kuchynské prístroje na ručný pohon, sklený, porcelánový, keramický a kameninový tovar patriaci do triedy 21.
28 - Hry a hračky každého druhu, telocvičné, športové a rybárske potreby patriace do triedy 28, vianočné ozdoby s výnimkou cukroviniek a osvetlenia.
34 - Tabak, cigarety, cigary, fajky, špičky, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov, zapaľovače, zápalky a ostatné potreby pre fajčiarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Juna Martin; Janovská 393, 109 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
 
POZ 1118-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1118-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.04.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2001 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 28.05.2001 Typ Odoslané
5 Plná moc 18.06.2001 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 14.06.2002 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2002 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 08.07.2002 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.04.2011 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.04.2011 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.05.2011 Typ Odoslané
14 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2011 Typ Platba
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.06.2011 Typ Doručené
15a Plná moc 09.06.2011 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.08.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
19 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 14.04.2021 Typ Platba
POZ 1118-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.06.2011 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku