Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1115
(111)  Číslo ochrannej známky  95189 
(151)  Dátum zápisu  09.11.1939 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.11.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1115 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.11.1939 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Chemikálie na účely liečebné, hygienické, priemyselné, vedecké, fotografické, liečivá, farmaceutické drogy a prípravky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlín, konzervujúce prostriedky, dietetické živiny, kozmetické prostriedky, dietetické živiny, kozmetické prostriedky, éterické oleje, mydlá.
01 - Neuvedené
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Convertin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SpofaDental a.s.; Markova 238, 506 01 Jičín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Spoločná patentová kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  226491 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  12. 01. 1940 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2009 08/2009 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2020 01/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.01.2020 01/2020 ND3M
 
POZ 1115
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
8 F0003 Popl. za obnovu 10.02.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.08.1995 Typ Doručené
2 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.08.1995 Typ Platba
3 pokyn na zápis prevodu 30.05.1997 Typ Interné listy
4 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.1997 Typ Odoslané
5 Žiadosť o obnovu 05.11.1999 Typ Doručené
6 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.01.2000 Typ Odoslané
7 rozh.o zastavení konania 24.03.2000 Typ Odoslané
9 Žiadosť o pokračovanie v konaní 13.04.2000 Typ Doručené
10 pokyn na obnovu OZ 21.07.2000 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.10.2000 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2002 Typ Doručené
12a Plná moc 15.07.2002 Typ Doručené
12b Doklad o podniku/podnikateľovi 15.07.2002 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 12.09.2002 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2002 Typ Platba
15 Odpoveď na správu úradu 15.11.2002 Typ Doručené
16 pokyn na zápis prevodu 02.12.2002 Typ Interné listy
17 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.05.2009 Typ Doručené
18a Plná moc 14.05.2009 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2009 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.03.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.11.2019 Typ Doručené
22a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
22b Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.11.2019 Typ Doručené
22c Výpis z obchodného registra 06.11.2019 Typ Doručené
22d Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.11.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.11.2019 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2019 Typ Odoslané
POZ 1115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dental, státní podnik
1 Prevod majiteľa 05.12.2002 SPOFA - DENTAL, a. s. DENTAL, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.12.2002 Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Spoločná patentová kancelária PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.11.2019 SpofaDental a.s. SPOFA - DENTAL, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku