Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1114-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223963 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1114-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 18, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov patriace do tejto triedy; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
35 - Maloobchodné služby vo vzťahu k bieliacim a iným prípravkom na pranie a čistenie bielizne, k prípravkom na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, k mydlám, voňavkárskym výrobkom, éterickým olejom, kozmetickým prípravkom, vlasovým vodičkám, prípravkom na čistenie zubov; drahým kovom a ich zliatinám a výrobkom z drahých kovov alebo k výrobkom pokovovaným drahými kovmi, patriacim do triedy 14, k šperkom, bižutérii, drahokamom, hodinárskym výrobkom a iným chronometrickým zariadeniam; usniam, koženkám a výrobkom z týchto materiálov (patriacim do triedy 18); kožiam, surovým kožiam; kufrom a cestovným taškám; dáždnikom, slnečníkom a vychádzkovým paliciam, bičom, postrojom a sedlárskym výrobkom; odevom, obuvi a pokrývkam hlavy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JC New Retail AG; Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2008 11/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2009 4/2009 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2018 8/2018 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 1114-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2008 5 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.06.2018 153,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1114-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 05.06.2008 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.06.2008 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 26.06.2008 Typ Odoslané
Plná moc 01.08.2008 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.08.2008 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.08.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.06.2018 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.06.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2020 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 04.06.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 17.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.07.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 03.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 03.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 03.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1114-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.07.2020 Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.07.2021 Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 08.11.2022 JC New Retail AG Peek & Cloppenburg KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku