Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1112-2008
(111)  Trademark Number  223962 
(151)  Registration Date  13.02.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.06.2018 
(210)  Application Number  1112-2008 
(220)  Application Date  05.06.2008 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2008 
(450)  Publication of Registration Date  06.04.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 31, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EKOTREND Myjava, spol. s r. o.; Rudník 16, 906 23 Rudník; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.06.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2008 11/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2009 4/2009 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2018 9/2018 ND3M
 
POZ 1112-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.06.2008 5 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2014 27,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.08.2017 1,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.07.2018 153,00 EUR
02 Poplatok za obnovu konania mimo odvolacieho - právnická osoba 13.11.2018 165,50 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.02.2021 50,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 10.02.2021 100,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 18.05.2022 33,00 EUR 26.09.2022 33,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1112-2008
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie správneho poplatku Type Internal Letter
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Type Internal Letter
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 05.06.2008 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.06.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 09.06.2008 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.06.2008 Type Payment
výsledok rešerše 02.07.2008 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 08.09.2008 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2009 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 10.03.2014 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2014 Type Payment
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 14.04.2014 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.04.2014 Type Delivered
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.05.2014 Type Delivered
záznam z nahliadnutia do spisu 26.05.2014 Type Internal Letter
Urgencia 30.05.2014 Type Delivered
Doplnenie materiálov 05.06.2014 Type Delivered
Doplnenie materiálov 06.06.2014 Type Delivered
Doplnenie materiálov 06.06.2014 Type Delivered
všeobecný referátnik 17.06.2014 Type Sent document
Doplnenie materiálov 23.06.2014 Type Delivered
Oznámenie 11.07.2014 Type Delivered
Plná moc 11.07.2014 Type Delivered
Oznámenie 23.07.2014 Type Delivered
Oznámenie 23.07.2014 Type Delivered
všeobecný referátnik 23.07.2014 Type Sent document
Doklad 31.07.2014 Type Delivered
Oznámenie 15.08.2014 Type Delivered
Oznámenie 15.08.2014 Type Delivered
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 10.09.2014 Type Delivered
Doplnenie materiálov 10.09.2014 Type Delivered
Rozhodnutie súdu 10.09.2014 Type Delivered
všeobecný referátnik 17.09.2014 Type Sent document
Rozhodnutie súdu 13.10.2014 Type Delivered
Oznámenie 07.11.2014 Type Delivered
Urgencia 29.12.2014 Type Delivered
všeobecný referátnik 19.02.2015 Type Sent document
všeobecný referátnik 19.02.2015 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.03.2015 Type Delivered
Doklad 13.03.2015 Type Delivered
Doklad 13.03.2015 Type Delivered
Žaloba 13.03.2015 Type Delivered
Rozhodnutie súdu 08.07.2015 Type Delivered
Oznámenie o konkurze 09.12.2015 Type Delivered
Výzva na vyjadrenie k žalobe 15.02.2016 Type Delivered
Žaloba 15.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 13.07.2016 Type Delivered
záznam z nahliadnutia do spisu 13.07.2016 Type Internal Letter
Oznámenie 15.07.2016 Type Delivered
Oznámenie 02.02.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.02.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 01.03.2017 Type Sent document
všeobecný referátnik 01.03.2017 Type Sent document
Oznámenie inde neuvedené 02.03.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.03.2017 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 16.03.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.03.2017 Type Delivered
Predvolanie 15.06.2017 Type Delivered
Sprievodný list 15.06.2017 Type Delivered
Predvolanie 10.07.2017 Type Delivered
Sprievodný list 10.07.2017 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 18.07.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.07.2017 Type Delivered
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 09.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Oznámenie 11.08.2017 Type Delivered
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.08.2017 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 16.08.2017 Type Sent document
Rozhodnutie súdu 13.09.2017 Type Delivered
Sprievodný list 13.09.2017 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 04.10.2017 Type Delivered
Oznámenie 13.11.2017 Type Delivered
Sprievodný list 13.11.2017 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Výpis z obchodného registra 25.05.2018 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za obnovu 28.06.2018 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.07.2018 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.07.2018 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 05.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 02.11.2018 Type Sent document
02 Poplatok za obnovu konania mimo odvolacieho - právnická osoba 15.11.2018 Type Payment
predkladacia správa k rozkladu 16.11.2018 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 19.11.2018 Type Sent document
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 20.12.2018 Type Delivered
začatie konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania 03.07.2019 Type Sent document
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.07.2019 Type Delivered
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 24.11.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.11.2020 Type Delivered
Sprievodný list 24.11.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.11.2020 Type Sent document
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 11.02.2021 Type Payment
41 Poplatok - kaucia 11.02.2021 Type Payment
Návrh na zrušenie ochrannej známky 11.02.2021 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie ochrannej známky opiera 11.02.2021 Type Delivered
Návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť 11.02.2021 Type Delivered
Odôvodnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 11.02.2021 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 11.02.2021 Type Delivered
Plná moc 11.02.2021 Type Delivered
Sprievodný list 11.02.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 17.03.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 19.03.2021 Type Delivered
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.05.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 12.05.2021 Type Sent document
všeobecný referátnik 24.06.2021 Type Sent document
všeobecný referátnik 24.06.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.07.2021 Type Delivered
Rozhodnutie súdu 06.07.2021 Type Delivered
Oznámenie 07.07.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.07.2021 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 12.07.2021 Type Delivered
Sprievodný list 12.07.2021 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 14.07.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.07.2021 Type Delivered
Žiadosť o pokračovanie v konaní 16.05.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Rozhodnutie súdu 16.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 16.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 17.05.2022 Type Sent document
Vrátenie spisu (súd, ...) 30.05.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 24.08.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.08.2022 Type Delivered
Doložka právoplatnosti 26.08.2022 Type Delivered
Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 26.08.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 26.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 26.08.2022 Type Delivered
Sprievodný list 26.08.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 31.08.2022 Type Delivered
Doložka právoplatnosti 31.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Type Delivered
Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 31.08.2022 Type Delivered
Podanie inde neuvedené 31.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 12.09.2022 Type Delivered
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 21.09.2022 Type Sent document
POZ 1112-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku