Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1112-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223962 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1112-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EKOTREND Myjava, spol. s r. o.; Rudník 16, 906 23 Rudník; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2008 11/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2009 4/2009 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2018 9/2018 ND3M
 
POZ 1112-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.06.2008 5 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2014 27,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.08.2017 1,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.07.2018 153,00 EUR
02 Poplatok za obnovu konania mimo odvolacieho - právnická osoba 13.11.2018 165,50 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.02.2021 50,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 10.02.2021 100,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 18.05.2022 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1112-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 05.06.2008 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 09.06.2008 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.06.2008 Typ Platba
výsledok rešerše 02.07.2008 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.09.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 10.03.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2014 Typ Platba
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 14.04.2014 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.04.2014 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.05.2014 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 26.05.2014 Typ Interné listy
Urgencia 30.05.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.06.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.06.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.06.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.06.2014 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.06.2014 Typ Doručené
Oznámenie 11.07.2014 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2014 Typ Doručené
Oznámenie 23.07.2014 Typ Doručené
Oznámenie 23.07.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.07.2014 Typ Odoslané
Doklad 31.07.2014 Typ Doručené
Oznámenie 15.08.2014 Typ Doručené
Oznámenie 15.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 10.09.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.09.2014 Typ Doručené
Rozhodnutie súdu 10.09.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.09.2014 Typ Odoslané
Rozhodnutie súdu 13.10.2014 Typ Doručené
Oznámenie 07.11.2014 Typ Doručené
Urgencia 29.12.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.02.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 19.02.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.03.2015 Typ Doručené
Doklad 13.03.2015 Typ Doručené
Doklad 13.03.2015 Typ Doručené
Žaloba 13.03.2015 Typ Doručené
Rozhodnutie súdu 08.07.2015 Typ Doručené
Oznámenie o konkurze 09.12.2015 Typ Doručené
Výzva na vyjadrenie k žalobe 15.02.2016 Typ Doručené
Žaloba 15.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 13.07.2016 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 13.07.2016 Typ Interné listy
Oznámenie 15.07.2016 Typ Doručené
Oznámenie 02.02.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.02.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 01.03.2017 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 01.03.2017 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 02.03.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.03.2017 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 16.03.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.03.2017 Typ Doručené
Predvolanie 15.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
Predvolanie 10.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2017 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 18.07.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.07.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 09.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie 11.08.2017 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.08.2017 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 16.08.2017 Typ Odoslané
Rozhodnutie súdu 13.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.09.2017 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 04.10.2017 Typ Doručené
Oznámenie 13.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.11.2017 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpis z obchodného registra 25.05.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 28.06.2018 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.07.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.07.2018 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 05.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 02.11.2018 Typ Odoslané
02 Poplatok za obnovu konania mimo odvolacieho - právnická osoba 15.11.2018 Typ Platba
predkladacia správa k rozkladu 16.11.2018 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 19.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 20.12.2018 Typ Doručené
začatie konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania 03.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 24.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.11.2020 Typ Odoslané
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 11.02.2021 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 11.02.2021 Typ Platba
Návrh na zrušenie ochrannej známky 11.02.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie ochrannej známky opiera 11.02.2021 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť 11.02.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 11.02.2021 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 11.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.03.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.05.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.05.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 24.06.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 24.06.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.07.2021 Typ Doručené
Rozhodnutie súdu 06.07.2021 Typ Doručené
Oznámenie 07.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.07.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 16.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Rozhodnutie súdu 16.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.05.2022 Typ Odoslané
Vrátenie spisu (súd, ...) 30.05.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.08.2022 Typ Doručené
Doložka právoplatnosti 26.08.2022 Typ Doručené
Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 26.08.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 26.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.08.2022 Typ Doručené
Doložka právoplatnosti 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 31.08.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 12.09.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1112-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku