Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1111-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256534 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1111-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vydávanie reklamných textov.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby); colné deklarácie (finančné služby); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia.
37 - Údržba a opravy dopravných prostriedkov.
39 - Doprava, preprava; balenie a skladovanie tovarov; informácie o možnostiach dopravy; informácie o dopravnej premávke; sprostredkovanie dopravy; kamiónová nákladná doprava; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; logistické služby v doprave; doručovacie služby; doručovanie tovarov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie v oblasti cestnej dopravy.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; tvorba počítačového softvéru v oblasti dopravy; inštalácie počítačového softvéru v oblasti dopravy; technická kontrola automobilov; návrh počítačových systémov v oblasti cestnej dopravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČESMAD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ČESMAD Slovakia; Levická 510/1, 826 40 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SODOMA VULGAN, spol. s r.o. Advokátska kancelária; Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1111-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1111-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 19.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 27.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1111-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku