Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 111-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235412 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.01.2023 
(210)  Číslo prihlášky  111-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 10, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 02.01.30, 26.04.09, 27.05.12, 04.05.04, 26.01.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, fialová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STARGEN EU s.r.o.; Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., organizační složka, Korejzová Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 111-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2013 200,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2022 173,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 111-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.01.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.01.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 24.01.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 01.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 07.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 111-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku