Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1108-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256532 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1108-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje; elektrické a elektronické prístroje na spracovanie, zaznamenávanie, uchovávanie prenos, vyhľadávanie, obnovovanie alebo príjem dát; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kódovaných dát; televízne prijímače; hologramy; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programovaných dát; magnetické nosiče údajov; magnetické disky; magnetické pásky; kódované magnetické karty; magnetické identifikačné karty; sťahovateľné počítačové programy; elektronické publikácie (sťahovateľné); modemy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na vyhľadávanie údajov; sťahovateľné hudobné súbory; MP3 prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; elektrické vodiče; elektrické káble; elektrické odpory; rádiové telefónne prístroje; telefóny; mobilné telefóny; telefónne slúchadlá; telefónne adaptéry; nabíjačky batérií pre telefóny; jednotky na upevnenie na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania rukami (handsfree); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); držiaky telefónnych prístrojov do auta; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a ich súčastí; počítačové osobné organizéry; antény; elektrické batérie (články); elektrické akumulátory; mikroprocesory; počítačové klávesnice; navigačné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia na tvorbu máp; elektronické navigačné a zameriavacie prístroje; elektronické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); rádiové prístroje (nie na lekárske použitie); prístroje na riadenie a testovanie elektrických obvodov; signalizačné, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; optické a elektro-optické prístroje a nástroje; videofilmy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; videokamery; kinematografické kamery; magnetofóny.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny (tlačoviny); knihárske potreby; letáky; písacie potreby; papiernický tovar; kancelárske potreby okrem nábytku; paginovačky.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; reklamné plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; dražby prostredníctvom internetu; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zásielkové reklamné služby; prepisovanie správ (kancelárske práce); predplatné telekomunikačných služieb pre tretie osoby; fakturácie; fotokopírovacie služby; prehľad tlače (výstrižkové služby).
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikačných prístrojov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych slúchadiel, paginovacích prístrojov, rádiových telefónnych prístrojov, počítačov počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov; stavebné informácie; informácie o opravách; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
38 - Telefonické služby; telekomunikačné služby; faxové prenosy; rádiová komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických sietí; bezdrôtové vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom modemov; prenájom telefónov; prenos elektronickej pošty; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; online informácie v oblasti telekomunikácií; prenos signálu prostredníctvom satelitu; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telexové služby; vysielanie káblovej televízie; odkazové videoslužby; videokonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie prístupu k elektronickej online sieti s cieľom vyhľadávať a obnovovať informácie; spravodajské kancelárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
42 - Externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru; vývoj počítačového hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); požičiavanie počítačového softvéru; prenájom počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti informačných technológií; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); inžinierska činnosť; skúšky materiálov; kontroly kvality; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; počítačové programovanie; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania a vývoja počítačového softvéru a hardvéru; počítačové programovanie poskytované on-line; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; meteorologické informácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.05, 26.07.05, 26.04.98, 26.04.18, 27.05.15, 27.99.19, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OSTV s.r.o.; Cirmánska 632/4, 949 05 Nitra 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1108-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1108-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1108-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku