Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1105-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256531 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1105-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje; elektrické a elektronické prístroje na spracovanie, zaznamenávanie, uchovávanie prenos, vyhľadávanie, obnovovanie alebo príjem dát; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kódovaných dát; televízne prijímače; hologramy; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programovaných dát; magnetické nosiče údajov; magnetické disky; magnetické pásky; kódované magnetické karty; magnetické identifikačné karty; sťahovateľné počítačové programy; elektronické publikácie (sťahovateľné); modemy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na vyhľadávanie údajov; sťahovateľné hudobné súbory; MP3 prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; elektrické vodiče; elektrické káble; elektrické odpory; rádiové telefónne prístroje; telefóny; mobilné telefóny; telefónne slúchadlá; telefónne adaptéry; nabíjačky batérií pre telefóny; jednotky na upevnenie na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania rukami (handsfree); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); držiaky telefónnych prístrojov do auta; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a ich súčastí; počítačové osobné organizéry; antény; elektrické batérie (články); elektrické akumulátory; mikroprocesory; počítačové klávesnice; navigačné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia na tvorbu máp; elektronické navigačné a zameriavacie prístroje; elektronické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); rádiové prístroje (nie na lekárske použitie); prístroje na riadenie a testovanie elektrických obvodov; signalizačné, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; optické a elektro-optické prístroje a nástroje; videofilmy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; videokamery; kinematografické kamery; magnetofóny.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny (tlačoviny); knihárske potreby; letáky; písacie potreby; papiernický tovar; kancelárske potreby okrem nábytku; paginovačky.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; reklamné plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; dražby prostredníctvom internetu; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zásielkové reklamné služby; prepisovanie správ (kancelárske práce); predplatné telekomunikačných služieb pre tretie osoby; fakturácie; fotokopírovacie služby; prehľad tlače (výstrižkové služby).
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikačných prístrojov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych slúchadiel, paginovacích prístrojov, rádiových telefónnych prístrojov, počítačov počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov; stavebné informácie; informácie o opravách; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
38 - Telefonické služby; telekomunikačné služby; faxové prenosy; rádiová komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických sietí; bezdrôtové vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom modemov; prenájom telefónov; prenos elektronickej pošty; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; online informácie v oblasti telekomunikácií; prenos signálu prostredníctvom satelitu; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telexové služby; vysielanie káblovej televízie; odkazové videoslužby; videokonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie prístupu k elektronickej online sieti s cieľom vyhľadávať a obnovovať informácie; spravodajské kancelárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
42 - Externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru; vývoj počítačového hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); požičiavanie počítačového softvéru; prenájom počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti informačných technológií; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); inžinierska činnosť; skúšky materiálov; kontroly kvality; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; počítačové programovanie; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania a vývoja počítačového softvéru a hardvéru; počítačové programovanie poskytované on-line; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; meteorologické informácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.18, 27.99.19, 29.01.03, 26.07.05, 26.04.98, 26.04.18 
(540) Vyjadrenie