Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1105-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241607 
(151)  Dátum zápisu  19.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1105-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  522353 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2015 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; sirupy na prípravu nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 05.07.08, 25.05.02, 25.03.15, 27.05.22, 27.05.24, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poděbradka, a.s.; Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2015 10/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 3/2016 FG3M
 
POZ 1105-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1105-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2015 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.05.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.06.2015 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2015 Typ Platba
4 Doklad o práve prednosti 13.07.2015 Typ Doručené
5 Plná moc 13.07.2015 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2015 Typ Odoslané
7 výsledok rešerše 28.07.2015 Typ Interné listy
8 Odpoveď na správu úradu 29.07.2015 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.08.2015 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.02.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Typ Doručené
11a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
11b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1105-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku