Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1102-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199724 
(151)  Dátum zápisu  16.07.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1102-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.10.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäsové výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIELA HORA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bertovič Ignác; Istrijská 5096/77, 841 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.10.2002 10/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
 
POZ 1102-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1102-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 03.04.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.04.2001 Typ Doručené
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.2001 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2001 Typ Platba
5 všeobecný referátnik 07.05.2001 Typ Odoslané
6 Oznámenie 07.06.2001 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 17.01.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.04.2011 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Typ Doručené
11a Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 19.04.2011 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2011 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.05.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2013 Typ Doručené
16a Plná moc 03.05.2013 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 03.05.2013 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Doručené
18a Plná moc 06.05.2013 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.05.2013 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 13.05.2013 Typ Odoslané
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2013 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
23 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.12.2014 Typ Doručené
24 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 18.12.2014 Typ Platba
25 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2014 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2021 Typ Doručené
28a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
POZ 1102-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.08.2013 Bertovič Ignác BERTO, Bertovič Ignác
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.08.2013 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku