Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1101-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251140 
(151)  Dátum zápisu  19.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1101-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 35, 38, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie.
09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); nahraté počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; počítačové programy (sťahovateľné); počítačový hardvér; zariadenia na spracovanie údajov; informácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a programy v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a programy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); telekomunikačné prístroje a zariadenia.
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; správa počítačových súborov; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; marketing.
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov.
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
42 - Laboratórne služby; laboratórne analýzy; chemické analýzy; bakteriologický výskum; kontroly kvality; biologický výskum; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; klinické skúšky; počítačové programovanie najmä pre oblasť zdravotníctva; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; tvorba a inštalácie počítačového softvéru; chemické služby; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny rozbor pre lekárske účely; laboratórny rozbor pre veterinárne účely; lekárska diagnostika s využitím laboratórnych vzoriek; lekárske rozbory na diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi laboratóriami; lekárske služby; zverolekárske služby; ošetrovateľské služby; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; online poskytovanie informácií v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti; poradenská činnosť vo farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného zdravotníctva; zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); diagnostické strediská; krvné banky (služby); tkanivové banky (ľudské tkanivá). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zdravie máte v krvi 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2020 01/2020 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 1101-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1101-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.05.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 23.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.05.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.06.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 18.06.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
7b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
7d Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
7e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1101-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku