Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1100-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251139 
(151)  Dátum zápisu  19.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1100-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 35, 38, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie.
09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); nahraté počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; počítačové programy (sťahovateľné); počítačový hardvér; zariadenia na spracovanie údajov; informácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a programy v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a programy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); telekomunikačné prístroje a zariadenia.
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; správa počítačových súborov; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; marketing.
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov.
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
42 - Laboratórne služby; laboratórne analýzy; chemické analýzy; bakteriologický výskum; kontroly kvality; biologický výskum; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; klinické skúšky; počítačové programovanie najmä pre oblasť zdravotníctva; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; tvorba a inštalácie počítačového softvéru; chemické služby; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny rozbor pre lekárske účely; laboratórny rozbor pre veterinárne účely; lekárska diagnostika s využitím laboratórnych vzoriek; lekárske rozbory na diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi laboratóriami; lekárske služby; zverolekárske služby; ošetrovateľské služby; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; online poskytovanie informácií v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti; poradenská činnosť vo farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného zdravotníctva; zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); diagnostické strediská; krvné banky (služby); tkanivové banky (ľudské tkanivá) . 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 05.05.20, 15.07.21, 18.01.21, 09.01.10, 26.02.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie