Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1100-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214129 
(151)  Dátum zápisu  07.06.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.06.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1100-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; prieskum trhu; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí; poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie