Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 11-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255459 
(151)  Dátum zápisu  06.07.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.07.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  11-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.07.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie .
25 - Odevy; obuv.
28 - Telocvičné a športové potreby; športový výstroj. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.15.08, 02.09.14, 27.05.17, 26.07.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Valibuk s. r. o.; Sídl. Lúky 1110/7, Vráble 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 6/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.07.2021 14/2021 FG3M
 
POZ 11-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.01.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 11-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 05.01.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 05.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.01.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.01.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 16.02.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 01.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 11-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku