Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1099-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244015 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1099-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.08.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Alternátory; asfaltovacie stroje; axiálne ložiská; banské stroje; brúsky (stroje); buldozéry; cestné stroje; cestné valce; čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); vysokotlakové čistiace stroje; dokončovacie stroje (finišéry); drviace stroje; drviče odpadu (stroje); zdvíhacie zariadenia pre vozne; filtrovacie stroje; hydraulické motory; chladiče motorov a hnacích strojov; kefy (časti strojov); kladivá (časti strojov); kladkostroje; kosačky na trávniky (stroje); kovoobrábacie stroje; mechanické lopatové nakladače; ložiská (časti strojov); odsávacie stroje na priemyselné použitie; poľnohospodárske stroje; pracie a premývacie zariadenia; prevody strojov; radlice; rezacie stroje; riadiace mechanizmy strojov a motorov a hnacích strojov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; roboty (stroje); rozprašovače (stroje); rýpadlá; strojové sekáče; separátory, odlučovače; snehové pluhy; súkolesia (časti strojov); šetriče paliva do motorov; taviace stroje; tlmiče motorov; vŕtacie stroje; valce strojov; vyorávače (stroje); vysávače; motory do vznášadiel; záhradné traktory; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie zariadenia; zdviháky (stroje); stroje na výstavbu železníc; žeriavy.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny; vozíky (okrem nábytku a golfových vozíkov); dvojkolesové vozíky; elektromobily; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány (klzáky); kapoty na vozidlá; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; podvozky vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; ťažné zariadenia vozidiel; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); manipulačné vozíky; vyklápacie vozíky.
42 - Energetické audity; expertízy (inžinierske práce); fyzikálny výskum; kontroly kvality; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický výskum; vedecký výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.04, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 04.05.13, 26.03.04, 26.03.06, 26.02.05, 27.05.08, 25.05.05, 29.01.08, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  neplatná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.08.2016 08/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2017 01/2017 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 04.02.2020 02/2020 MC3M
 
POZ 1099-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1099-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.05.2016 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.05.2016 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.05.2016 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.06.2016 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.06.2016 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2016 Typ Odoslané
6 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 09.11.2017 Typ Platba
7 41 Poplatok - kaucia 09.11.2017 Typ Platba
8 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 08.11.2017 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 08.11.2017 Typ Doručené
9 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.11.2017 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 29.12.2017 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 29.12.2017 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 08.01.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.03.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 06.03.2018 Typ Doručené
12b Plná moc 06.03.2018 Typ Doručené
13 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 09.05.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 09.05.2018 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
14 Žiadosť inde neuvedená 18.05.2018 Typ Doručené
15 zaslanie vyjadrenia protistrany 23.05.2018 Typ Odoslané
16 Žiadosť inde neuvedená 31.05.2018 Typ Doručené
17 Oznámenie inde neuvedené 12.07.2018 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 12.07.2018 Typ Doručené
18 zaslanie vyjadrenia protistrany 19.07.2018 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.10.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 18.10.2018 Typ Doručené
19b Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
20 Oznámenie inde neuvedené 18.10.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 18.10.2018 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 18.10.2018 Typ Doručené
21 menovanie, zvolanie komisie 25.03.2019 Typ Interné listy
22 protokol o rokovaní komisie 11.06.2019 Typ Interné listy
23 protokol o hlasovaní komisie 11.06.2019 Typ Interné listy
24 rozhodnutie o neplatnosti OZ 17.06.2019 Typ Odoslané
25 Podanie rozkladu 16.07.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 16.07.2019 Typ Doručené
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.07.2019 Typ Odoslané
27 predkladacia správa k rozkladu 25.09.2019 Typ Interné listy
28 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 29.10.2019 Typ Interné listy
29 protokol o rokovaní komisie 29.10.2019 Typ Interné listy
30 protokol o hlasovaní komisie 30.10.2019 Typ Interné listy
31 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 06.11.2019 Typ Odoslané
32 vyhláška pre vestník - neplatnosť 21.11.2019 Typ Interné listy
33 vnútrospisový list 03.01.2020 Typ Interné listy
POZ 1099-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku