Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1099-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206346 
(151)  Dátum zápisu  08.06.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.04.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1099-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.08, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION; 82-84 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City; VN 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2004 3/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2004 9/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
 
POZ 1099-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2013 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1099-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.04.2003 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 22.12.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2013 Typ Platba
Plná moc 15.05.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 07.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1099-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2022 TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION DANG LE NGUYEN VU
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku