Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1098-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1098-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Odborné obchodné riadenie umeleckých činností.
38 - Poskytovanie priestoru pre diskusie na internete; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos digitálnych nahrávok (podcastov).
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vzdelávanie; školenia; divadelné predstavenia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; karaoke služby; nočné kluby (zábava); organizovanie a vedenie koncertov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
43 - Kaviarne; reštauračné (stravovanie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); prenájom prednáškových sál; služby barov s vodnými fajkami.
44 - Vinárstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  K-klub 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trnavský samosprávny kraj; Starohájska 10, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Viskupič Jozef, Mgr.; Titusa Zemana 49, 917 01 Trnava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1098-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1098-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.04.2021 Typ Doručené
POZ 1098-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku