Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1098-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229091 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.06.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1098-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.06.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamíny, minerály; dietetické, výživové a bylinné doplnky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  21.03.21, 25.03.07, 26.01.04, 26.01.20, 26.02.07, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2011 3/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2020 9/2020 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 1098-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2010 165,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.06.2020 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1098-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 30.06.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.07.2010 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.07.2010 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.07.2010 Typ Platba
Plná moc 21.07.2010 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.07.2010 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 30.07.2010 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.08.2010 Typ Doručené
Doklad 09.08.2010 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.01.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.06.2020 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.07.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1098-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.10.2022 Société des Produits Nestlé S.A. Solgar Holdings, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku