Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1094-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1094-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10, 21, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Zubné abrazíva; lepidlá na zubné protézy; alkoholy na lekárske použitie; zliatiny drahých kovov pre zubné lekárstvo; zubné amalgámy; liečivé cukríky; kaučuk pre zubné lekárstvo; farmaceutické prípravky; zubné cementy; dentálne modelovacie vosky; materiály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; zubné laky; zubné tmely; porcelán na zubné protézy; žuvačky na lekárske použitie; zubné amalgámy zo zlata; lieky pre zubné lekárstvo; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; liečivé prípravky na čistenie zubov.
10 - Vrtáky na zubárske frézky; zubárske prístroje a nástroje; umelé chrupy; lekárske alebo zubolekárske kreslá; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske použitie.
21 - Zubné kefky; hlavice na elektrické zubné kefky.
35 - Reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketing; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami.
44 - Salóny krásy; zdravotné strediská (služby); kadernícke salóny; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služby; zubné lekárstvo; manikúra; plastická chirurgia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.17, 05.13.04, 02.09.10, 24.09.01, 24.09.05, 27.05.17, 24.09.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LUXDENT s. r. o.; Štúrova 103, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Peter Mačaj; Dolná 7, 969 01 Banská Štiavnica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1094-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1094-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 18.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 18.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2021 Typ Platba
POZ 1094-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku