Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1091-2019
(111)  Trademark Number  251134 
(151)  Registration Date  19.11.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  19.11.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1091-2019 
(220)  Application Date  22.05.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2019 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 28, 32, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy; doplnky výživy pre športovcov; farmaceutické doplnky; kreatíny (výživové doplnky); proteínové výživové doplnky; gainery (výživové doplnky); aminokyseliny; minerálne výživové doplnky.
28 - Telocvičné a športové potreby; cvičebné náradie do posilňovní a fitnescentier.
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholický aperitív; sýtená voda; sódová voda; stolové vody; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); pivo; citronády; nealkoholické koktaily; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov prostredníctvom internetu, katalógového predaja a telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; reklamná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Poskytovanie športových zariadení; poskytovanie športovísk; telesné cvičenia; praktický výcvik (ukážky); kluby zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových podujatí; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov; zábavné klubové služby; organizovanie hier a zábavných podujatí; informácie o možnostiach zábavy; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Do formy s M&F 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FIT PLUS, spol. s r.o.; Elektrárenská 1, Bratislava 
(740)  Attorney(s)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.05.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 8/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2020 1/2020 FG3M
 
POZ 1091-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2019 116,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.07.2019 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1091-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.05.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.05.2019 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2019 Type Payment
výsledok rešerše 17.06.2019 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
Sprievodný list 25.06.2019 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.07.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 04.07.2019 Type Delivered
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.07.2019 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.07.2019 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2019 Type Sent document
POZ 1091-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku