Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1091-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251134 
(151)  Dátum zápisu  19.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1091-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 28, 32, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy; doplnky výživy pre športovcov; farmaceutické doplnky; kreatíny (výživové doplnky); proteínové výživové doplnky; gainery (výživové doplnky); aminokyseliny; minerálne výživové doplnky.
28 - Telocvičné a športové potreby; cvičebné náradie do posilňovní a fitnescentier.
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholický aperitív; sýtená voda; sódová voda; stolové vody; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); pivo; citronády; nealkoholické koktaily; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov prostredníctvom internetu, katalógového predaja a telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; reklamná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Poskytovanie športových zariadení; poskytovanie športovísk; telesné cvičenia; praktický výcvik (ukážky); kluby zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových podujatí; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov; zábavné klubové služby; organizovanie hier a zábavných podujatí; informácie o možnostiach zábavy; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Do formy s M&F 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIT PLUS, spol. s r.o.; Seberíniho 16, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2020 01/2020 FG3M
 
POZ 1091-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1091-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.05.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 22.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.05.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.06.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.06.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 25.06.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2019 Typ Interné listy
8 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.07.2019 Typ Doručené
8a Plná moc 04.07.2019 Typ Doručené
9 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.07.2019 Typ Platba
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.07.2019 Typ Odoslané
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1091-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku