Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1088-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  221350 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1088-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.06.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 17, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby; fermeže, laky; konzervačné prostriedky proti poškodzovaniu dreva; farbivá; moridlá; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; základné a vrchné náterové farby.
17 - Izolačné materiály; tepelnoizolačné dosky, styroporové dosky na izolácie striech, izolácie stien, izolácie stropov a podhľadov, izolácie podláh, izolácie odolávajúce kročajovému hluku, izolácie pivníc a najmä obvodové izolácie; izolačné panely s drenážnou funkciou na obvodové izolácie; tesniace materiály, tesniace fólie, parotesniace fólie, ťahuodolné (nepriepustné) pásy a najmä obvodové izolačné pásy, izolačné omietky; tepelnoizolačné viacvrstvové systémy; fólie a fólie do rybníkov z plastických látok; baliace materiály; ohybné rúry s výnimkou kovových.
19 - Stavebné materiály s výnimkou kovových; cement, portlandský cement, vysokopecný cement, portlandský vápencový cement, portlandský troskový cement, portlandský pucolánový cement, torkrétovací cement, injektážne stavebné materiály, jemný cement; materiály na vyplňovanie dutín, stavebné materiály na použitie v poľnohospodárstve, pozemnom a inžinierskom staviteľstve, banskom staviteľstve a pri stavbe ciest; stavebné vápno; štrk, piesok, vysokopecná troska; betón, betón dopravovaný na stavbu, miešaný suchý betón, miešaný suchý torkrét, poter, malta, kotviaca malta, čerstvo miešaná malta, injektážne zmesi, stavebná malta, plnivá a najmä sanačné plnivá a omietkové plnivá; usadzovacie (kalové) nádrže, najmä ich tesnenie, betónové stavebné dielce, debniace systémy a najmä debniace systémy stropných konštrukcií, debnenie na betón (nekovové) vrátane dočasných (jednorazových) debnení; debniace rámy na kruhové uzávery (nie z kovu), drenážne systémy (nie z kovu), omietky pre stavebníctvo, vápenná omietka, sadrová omietka, omietka na strojové omietanie, omietka na ručné omietanie, cementová omietka, exteriérové omietky, interiérové omietky, tepelnoizolačné omietky, nosné siete na omietky (nekovové), hladká omietka, zaškrabávaná omietka, omietka na prvú vrstvu omietky, omietka na druhú vrstvu omietky, pucolánová omietka, sanačná omietka; stavebné panely, ľahké stavebné dielce, najmä viacvrstvové ľahké stavebné dielce a ľahké stavebné dielce z drevenej vlny; ľahké stavebné dielce zo styroporu pre cestné stavby a zemné práce (nie z kovu); nekovové zakladacie systémy; nekovové podlahové dlaždice; dlažobné kocky, delené betónové dlažobné prvky, palisády, zatrávňovacie (mrežové) betónové panely, terasové dosky, ochranné povrchové fólie, svahové prvky, stenové dosky, kontajnery na rastliny, drevené dosky, pätníky, obvodové prvky, obrubníky, tvarované prvky (tvárnice), prvky na oporné múry a hrádze; renovačné systémy fasádnych omietok; fošne; okná a dvere; neohybné nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, bitúmen, smola, živice; nekovové prenosné stavby; všetky uvedené tovary nie z kovu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  M E P 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2008 01/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2008 06/2008 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2016 09/2016 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
 
POZ 1088-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1088-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.06.2007 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.06.2007 Typ Doručené
2a Plná moc 19.06.2007 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2007 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.11.2007 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2007 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2008 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 13.05.2016 Typ Doručené
7a Plná moc 13.05.2016 Typ Doručené
7b Doklad o prevode 13.05.2016 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 03.06.2016 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.06.2016 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2017 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 27.04.2017 Typ Doručené
11b Sprievodný list 27.04.2017 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.05.2017 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 02.05.2017 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.05.2017 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.05.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 11.05.2017 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.06.2017 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 03.07.2017 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prechodu 24.03.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
18b Doklad o prechode 24.03.2021 Typ Doručené
18c Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1088-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.07.2016 quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2016 ANIMUS, patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr. Regina Ivan, Ing.
3 Prevod majiteľa 03.05.2021 Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. ANIMUS, patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku