Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1084-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234037 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1084-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.04, 05.07.01, 24.03.07, 25.05.02, 25.01.19, 26.04.24, 26.11.07, 26.11.21, 27.05.03, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD; Hraničná 664/16, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žuffa, Patentová a známková kancelária, Žuffa Ladislav, Ing.; Svätoplukova 29, P. O. Box 56, 058 02 Poprad 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
 
POZ 1084-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1084-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 04.07.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.07.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.07.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 03.08.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 1084-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku