Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1084-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220984 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1084-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.12.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivá všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 26.04.22, 25.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Litovel a. s.; Palackého 934, 784 05 Litovel; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.12.2007 12/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2008 5/2008 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.11.2017 11/2017 ND3M
 
POZ 1084-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2007 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.07.2017 66,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.10.2017 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1084-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.07.2006 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.06.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 15.06.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.06.2007 Typ Platba
Plná moc 27.07.2007 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.09.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 21.06.2017 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.07.2017 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 26.07.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 29.09.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2017 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.10.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1084-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2017 Kubínyi Peter, Bc. Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku