Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1083-2019
(111)  Trademark Number  251131 
(151)  Registration Date  19.11.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  19.11.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1083-2019 
(220)  Application Date  22.05.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2019 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 28, 32, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy; doplnky výživy pre športovcov; farmaceutické doplnky; kreatíny (výživové doplnky); proteínové výživové doplnky; gainery (výživové doplnky); aminokyseliny; minerálne výživové doplnky.
28 - Telocvičné a športové potreby; cvičebné náradie do posilňovní a fitnescentier.
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholický aperitív; sýtená voda; sódová voda; stolové vody; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); pivo; citronády; nealkoholické koktaily; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov prostredníctvom internetu, katalógového predaja a telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; reklamná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Poskytovanie športových zariadení; poskytovanie športovísk; telesné cvičenia; praktický výcvik (ukážky); kluby zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových podujatí; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov; zábavné klubové služby; organizovanie hier a zábavných podujatí; informácie o možnostiach zábavy; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.05, 26.01.20, 26.01.19, 24.17.25, 26.01.24, 27.05.24, 27.01.12, 27.99.13, 27.99.06, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Trademark