Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1083-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251131 
(151)  Dátum zápisu  19.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1083-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 28, 32, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy; doplnky výživy pre športovcov; farmaceutické doplnky; kreatíny (výživové doplnky); proteínové výživové doplnky; gainery (výživové doplnky); aminokyseliny; minerálne výživové doplnky.
28 - Telocvičné a športové potreby; cvičebné náradie do posilňovní a fitnescentier.
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholický aperitív; sýtená voda; sódová voda; stolové vody; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); pivo; citronády; nealkoholické koktaily; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre športovcov prostredníctvom internetu, katalógového predaja a telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; reklamná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Poskytovanie športových zariadení; poskytovanie športovísk; telesné cvičenia; praktický výcvik (ukážky); kluby zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových podujatí; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov; zábavné klubové služby; organizovanie hier a zábavných podujatí; informácie o možnostiach zábavy; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.20, 26.01.19, 24.17.25, 26.01.24, 27.05.24, 27.01.12, 27.99.13, 27.99.06, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie