Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1081-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234662 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1081-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 04 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel.
02 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
04 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KORING 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KORCHEM s.r.o.; Blučina 703, 664 56 Blučina; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
 
POZ 1081-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1081-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 04.07.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 03.08.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.08.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.10.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.10.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.11.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.12.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1081-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku