Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1078-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1078-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.04.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby; laky; emaily (laky); fermeže; nátery (farby); riedidlá na laky; riedidlá na farby; sikatívy na vysušovanie farieb; spojivá do farieb; sikatívy na vysušovanie lakov; spojivá do lakov; zlatolaky; tmely na vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových úpravách (náterové tmely); farbivá; moridlá; ochranné prípravky proti hrdzi a proti hnilobe dreva; ohňovzdorné nátery (farby); práškové nátery (farby); práškové farby; tlačiarenské farby (atrament); impregnačné farby na drevo; impregnačné farby na betón; moridlá na drevo; elektroforézne nátery (farby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHEMOLAK a.s.; Továrenská 7, 919 04 Smolenice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1078-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1078-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.04.2017 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.04.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.05.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2017 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.05.2018 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 10.05.2018 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.07.2018 Typ Doručené
6a Odôvodnenie žiadosti 10.07.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.07.2018 Typ Doručené
7a Odôvodnenie žiadosti 11.07.2018 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 13.09.2018 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 13.09.2018 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 18.09.2018 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 18.09.2018 Typ Doručené
10 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 04.09.2019 Typ Odoslané
11 Podanie rozkladu 02.10.2019 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 02.10.2019 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 24.10.2019 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 24.10.2019 Typ Doručené
13 predkladacia správa k rozkladu 08.11.2019 Typ Interné listy
14 všeobecný referátnik 13.11.2019 Typ Odoslané
15 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 27.04.2021 Typ Interné listy
16 protokol o rokovaní komisie 27.04.2021 Typ Interné listy
17 protokol o hlasovaní komisie 27.04.2021 Typ Interné listy
18 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 28.04.2021 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1078-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku