Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1078-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231907 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1078-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ďalekohľady.
11 - Bojlery, ohrievače vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.18, 09.05.12, 25.07.06, 26.02.05, 25.05.02, 27.03.15, 27.05.04, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, žltá, modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lako Daniel, Ing.; Športovcov 884/4, 020 01 Púchov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1078-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1078-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.06.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.06.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 13.10.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.10.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.03.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.04.2021 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 15.04.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1078-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku