Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1072-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256529 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1072-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 06, 07, 09, 12, 36, 37, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Elektrická energia; palivo z biomasy; biopalivá; vodík (palivo).
06 - Kovové plávajúce móla na kotvenie lodí.
07 - Generátory elektriny; mobilné generátory elektrickej energie; generátory prúdu (zdroje prúdu); veterné generátory elektriny; vodné generátory elektriny; stroje na nepretržitú dodávku napájania zariadení, vyrábajúcich elektrickú energiu; turbíny (nie do pozemných vozidiel); veterné turbíny; hydraulické turbíny; vodné turbíny; turbíny na výrobu energie; lopatky turbíny na výrobu elektriny; časti a súčasti tovarov uvedených v triede 7 tohto zoznamu.
09 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; elektrické adaptéry; elektrické meracie zariadenia; transformátory na zvýšenie napätia; elektrické akumulátory; elektrické batérie (články); ochranné zariadenia proti prepätiu; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika).
12 - Lode, člny; jachty; kompy; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; nákladné člny; pracovné člny; vodné dopravné prostriedky; pontóny.
36 - Nehnuteľnosti (služby); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Elektroinštalačné služby; inštalácie zariadení a strojov na výrobu elektriny; údržba a opravy generátorov elektriny, veterných a vodných turbín na výrobu elektriny; údržba a opravy lopatiek turbín na výrobu elektriny; tankovanie paliva do vozidiel a lodí; dopĺňanie vodíkového plynu do vozidiel a lodí.
39 - Skladovanie energie a palív; distribúcia energie; distribúcia a prenos elektriny; rozvod elektriny.
40 - Výroba energie; výroba elektrickej energie; výroba elektriny z veternej energie; výroba hydroelektrickej energie.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; vývoj systémov na riadenie energie a výkonu; navrhovanie a vývoj energetických distribučných sietí; inžinierska činnosť v oblasti výroby elektrickej energie; technologické poradenstvo v oblasti výroby elektrickej energie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; technologický výskum; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; urbanistické plánovanie; architektonické služby; architektonické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPEAR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Archee, s.r.o.; Kupeckého 770/8, 902 01 Pezinok 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1072-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1072-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
4 Žiadosť o opravu 23.04.2021 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 11.05.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 30.06.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 30.06.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 14.07.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 14.07.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1072-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku