Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1069-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251680 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1069-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 21, 25, 32, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; obaly z papiera; obaly z kartónu; lepenka; časopisy; tlačoviny; periodiká, knihy; knihárske potreby; fotografie; pohľadnice; papiernický tovar; pivné podložky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarných umelcov; štetce; písacie stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov); tlačiarenské typy (písmená a číslice); štočky; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie.
18 - Koža; imitácia kože; kabelky; brašny; tašky; batohy; kožené puzdrá na vizitky a kľúče; kufre; obaly na batožinu ako nákupné tašky, cestovné tašky, školské aktovky, školské batohy; remienky a šnúrky z kože a ich imitácií; dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice; biče; jazdecké sedlá; sedlárske výrobky.
21 - Kuchynské potreby a nádoby; jedálenské súpravy (riad); taniere.
25 - Odevy; plavky; pyžamá; nočné košele; spodná bielizeň; materská nočná a spodné bielizeň; erotická bielizeň; obuv; športová obuv; rukavice; šály; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); kožené odevy.
32 - Pivo; nealkoholické pivo; ochutené pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje.
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových, výchovných a vzdelávacích podujatí; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov, školení, konferencií, seminárov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné ubytovanie; hotelierske služby; penzióny; bary (služby); kaviarne; vinárne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.02, 11.03.01, 01.15.21, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 26.04.06, 26.04.98, 26.03.04, 26.07.15, 27.05.19, 26.04.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovary Koruny české s.r.o.; Pod Zámkem 625/8, 690 02 Břeclav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1069-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1069-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.05.2019 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.05.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.05.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 24.05.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 24.05.2019 Typ Doručené
3b Príloha inde neuvedená 24.05.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.06.2019 Typ Odoslané
5 Oznámenie k poplatkom 10.06.2019 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 10.06.2019 Typ Doručené
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2019 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.07.2019 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 31.07.2019 Typ Interné listy
9 Odpoveď na správu úradu 26.09.2019 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 01.10.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1069-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku