Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1069-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  240416 
(151)  Dátum zápisu  20.07.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1069-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje, likéry, koktaily, vermúty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; služby v oblasti reklamy a prezentácie produktov z oblasti nápojov a gastronómie.
43 - Služby v oblasti prenájmu výčapných pultov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.20, 26.01.24, 27.05.02, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COFFEA Drinks, s. r. o.; Koperníkova 15, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.09.2015 09/2015 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 1069-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1069-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 07.09.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2011 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 31.01.2012 Typ Doručené
6 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.02.2012 Typ Platba
7 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.03.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 30.04.2012 Typ Doručené
8a Plná moc 30.04.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.05.2012 Typ Doručené
9a Plná moc 04.05.2012 Typ Doručené
10 prvé predĺženie lehoty 17.05.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.07.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 11.07.2012 Typ Doručené
13 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2012 Typ Odoslané
14 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.07.2012 Typ Platba
15 Vyjadrenie k námietkam 10.09.2012 Typ Doručené
16 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 01.08.2013 Typ Odoslané
17 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 02.09.2013 Typ Doručené
18 Podanie rozkladu 13.09.2013 Typ Doručené
19 Odôvodnenie rozkladu 02.10.2013 Typ Doručené
20 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 15.10.2013 Typ Odoslané
21 predkladacia správa k rozkladu 14.10.2013 Typ Interné listy
22 všeobecný referátnik 23.10.2013 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 30.12.2013 Typ Doručené
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 27.01.2014 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k rozkladu 26.03.2014 Typ Doručené
26 Vyjadrenie k rozkladu 31.03.2014 Typ Doručené
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 12.05.2015 Typ Interné listy
28 protokol o rokovaní komisie 12.05.2015 Typ Interné listy
29 protokol o hlasovaní komisie 12.05.2015 Typ Interné listy
30 rozhodnutie o rozklade 02.07.2015 Typ Odoslané
31 pokyn na zápis po zverejnení 15.07.2015 Typ Interné listy
32 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2015 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2021 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.03.2021 Typ Odoslané
36 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1069-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku