Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1069-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229088 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.06.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1069-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.06.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papierové karty alebo kartičky; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; katalógy, databázy na papierových nosičoch; albumy; pohľadnice; fotografie; grafické zobrazenia; plagáty všetkých druhov a rozmerov; papierové propagačné materiály; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; hárky; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; plastové fólie na balenie; formuláre; spisové obaly; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; plastikové obaly; vrecúška a tašky ako obalové materiály; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; kancelárske svorky; obaly na doklady; pastelky; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); podložky na písanie; podnosy na listy; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šekové knižky; stojany a rámy na fotografie.
35 - Organizovanie, budovanie a propagovanie vernostného alebo klubového systému a programov pre firmy a spotrebiteľov vrátane prieskumu, vyhodnocovania a odmeňovania nákupného správania firiem a spotrebiteľov; organizovanie obchodných činností zameraných na rast vernosti zákazníkov najmä prostredníctvom kariet na zľavu alebo klubových kariet; propagácia vernostných kariet a platobných kariet pri predaji tovaru; obchodno-marketingové služby v oblasti vernostných programov; organizovanie, prevádzkovanie a riadenie programov vernosti zákazníka na obchodné, propagačné a/alebo reklamné účely; propagácia tovarov a služieb iných podnikateľov prostredníctvom zákazníckych vernostných, bonusových a splátkových programov, prostredníctvom kreditných kariet a finančných služieb; vernostné a bonusové programy pre užívateľov kreditných kariet, najmä poskytovanie hotovostných a iných zliav za používanie kreditných kariet; sprostredkovanie obchodnej správy a obchodnej administratívy siete obchodov a obchodných stredísk; fakturácia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; poskytovanie služieb reklamných internetových vyhľadávačov; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; public relations; reklamné agentúry; vedenie kartoték v počítači; maloobchodné a veľkoobchodné služby s drobnými ozdobnými predmetmi z mosadze a kovu, s kovovými kľúčenkami, s krúžkami na kľúče, s umeleckými dielami, s bustami, s figurínami, so soškami, s kovovými identifikačnými náramkami, s obalovými nádobami, s vývesnými a identifikačnými štítkami, so zvončekmi, s kovmi a s ich zliatinami, so stavebnými materiálmi, s prenosnými stavbami z kovu, s kovovými materiálmi na železničné trate, s káblami a s drôtmi z kovov, so železiarskym tovarom, s drobným železiarskym tovarom, s kovovými potrubiami a s rúrami, s bezpečnostnými schránkami, s nožiarskym tovarom a s príbormi, s ručnými nástrojmi a s ručným náradím, s manikúrou, so sečnými a bodnými zbraňami, s britvami, so žiletkami, s holiacimi čepeľami, s holiacimi strojčekmi, s nožiarskym tovarom a s príbormi z drahých kovov, s klieštikmi na cukor, s otváračmi na konzervy, s otváračmi na víno, s puzdrami, s kazetami a s obalmi na vínové súpravy a s otváračmi na víno, s ručnými krájačmi na zeleninu, pizzu a vajcia, s ručnými krájačmi syrov, so strúhadlami na zeleninu, s ovocím a so syrmi, s luskáčikmi orechov, s nožmi, s nožmi na zeleninu, s loveckými nožmi, s vreckovými nožmi a s nožíkmi, s pinzetami, s príbormi (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), so strieborným príborom (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), so škrabkami, so záhradným a s lesným náradím na ručný pohon, s elektrickými holiacimi strojčekmi a s ručnými štikacími kliešťami, s holiacimi potrebami s puzdrami na holiace potreby, s holiacimi strojčekmi, s obalmi a s puzdrami na britvy, s kazetami na holiace strojčeky, s depilačnými strojčekmi elektrickými aj neelektrickými, s manikúrovými súpravami, s pedikérskymi súpravami, s prístrojmi a s nástrojmi vedeckými, s námornými, s geodetickými, s fotografickými, s kinematografickými, s optickými, so signalizačnými, s kontrolnými (inšpekcia), so záchrannými a so vzdelávacími prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a s nástrojmi na meranie a váženie, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku, dát alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záznamovými diskami, s DVD diskami, s Blue-ray diskami, s registračnými pokladnicami, s počítacími strojmi, so zariadením na spracovanie údajov a s počítačmi, s hasiacimi prístrojmi, so zariadeniami na zábavu, s počítačovými programami a so softvérom všetkých druhov na akomkoľvek type nosičov, s fotografickými objektívmi, s autorádiami, s batériami do svietidiel, s batériami do vreckových lámp, s fotografickými bleskami, s buzolami, s kompasmi, s prístrojmi na zaznamenávanie času, s automatickými časovými spínačmi, s ďalekohľadmi, s elektronickými diármi, s CD, s MP3 a s DVD prehrávačmi, s kazetovými prehrávačmi, s fotoaparátmi, s hracími hudobnými automatmi, s hracími zariadeniami fungujúcimi po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, s kamerami, s kalkulačkami, s laserovými ukazovadlami, so stopkami, s rádiami, s meteorologickými stanicami do domácností, s metrami, s puzdrami a s obalmi na CD a DVD disky, s drahými kovmi a s ich zliatinami, s výrobkami z drahých kovov alebo s výrobkami s pokovovanými drahými kovmi, so šperkmi, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a s inými chronometrami, s hodinami, s nástennými a so stolovými hodinami, s náramkovými hodinkami, s vreckovými hodinkami, s cestovnými budíkmi, s koženkami a s koženou galantériou, s kožou, so surovými kožami, s kuframi a s cestovnými taškami, s dáždnikmi, so slnečníkmi a s vychádzkovými palicami, s bičmi, s postrojmi a so sedlárskymi výrobkami, s kabelkami, s kabelkovými rámami, s peňaženkami, s koženými rukavicami, s kuframi, s kufríkmi, s diplomatickými kufríkmi, s aktovkami, so školskými taškami, s plážovými taškami, s batohmi, s lodnými kuframi, s torbami, s plecniakmi, s vakmi pre turistov, s cestovnými obalmi na odevy, s kuframi a s cestovnými taškami na kolieskach, s palicami na podporu pri chôdzi, s horolezeckými palicami, s kožou, s imitáciou kože, s koženými alebo s kožou potiahnutými škatuľami, s koženými nitkami, so šnúrkami, s koženými obloženiami nábytku, s kožušinovými pokrývkami, s kožušinami, s náhubkami, s obojkami pre zvieratá, s postrojmi pre zvieratá, s opratami, s kľúčenkami z kože (kožená galantéria), s poľovníckymi taškami, s puzdrami a obalmi na navštívenky, s vizitkami, s vreckami z kože na balenie, s peňaženkami na ruku, s kľúčenkami z dreva, s toaletnými zrkadielkami, s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s kuchynským nábytkom, s nábytkom, so stoličkami, s kreslami, so sedadlami, s paravánmi, s pultmi, so stojanmi, s nábytkovými policami, so stolmi, s regálmi, so zásuvkovými kontajnermi, s lavicami, s lavičkami ako s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s písacími, s rysovacími a s pracovnými stolmi, s dekoratívnymi nástennými ozdobami s výnimkou textilných, s figurínami a s bustami z dreva, vosku, sadry alebo plastu, s pútačmi z dreva, s dopravnými paletami, s drevenými alebo s plastovými debnami, s nádobami a so schránkami, s drevenými obalmi a s prepravkami, s drevenými hranami a s kostrami na nábytok, s drobným nekovovým materiálom na dvere a okná, s dverovým obložením s výnimkou kovového, s dvierkami na nábytok, s plastovými a s drevenými lištami na nábytok, s nekovovými kolieskami na nábytok, s nekovovým obložením alebo s ozdobami na nábytok, s nekovovým príslušenstvom k nábytkom, s tyčami s výnimkou kovových, s interiérovými lamelovými žalúziami a roletami, s výrobkami z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu, s domácimi kuchynskými potrebami a s nádobami, s hrebeňmi a so špongiami, s kefkami, so štetkami a so štetcami okrem maliarskych, s materiálmi na výrobu kief, s prostriedkami a s pomôckami na čistenie, s oceľovou vlnou a s drôtenkami, so surovým sklom a so sklom, s výrobkami zo skla, s porcelánom a s kameninou, s kuchynským náradím, s vedrami a s misami z plechu, hliníka, plastov alebo iných materiálov, s termoskami, s termopohármi, s náprsnými fľaškami, s ručnými prístrojmi na sekanie, mletie a lisovanie, s elektrickými hrebeňmi, s elektrickými zubnými kefkami, so stojanmi na riad a s nádobami, s bustami, s figurínami, so sochami a so soškami z porcelánu, terakoty alebo skla, s hrnčiarskym tovarom, s jedálenskými súpravami, s kávovými súpravami, s leštiacimi strojmi a so zariadeniami pre domácnosť s výnimkou elektrických, s miešacími strojmi pre domácnosť s výnimkou elektrických, s pohármi a s pohárikmi, s prachovkami, s prístrojmi na odstraňovanie zápachu na osobné použitie, s puzdrami na toaletné potreby, s obalmi na parfumy, s rukavicami pre domácnosť, so sklenými nádobami a so schránkami, so sušiakmi na bielizeň, s toaletnými pomôckami, s umeleckými dielami z porcelánu, s vedrami a s vedierkami, s kokteilovými súpravami, s karafami, s chladiacimi nádobami na víno, so soľničkami a/alebo koreničkami, s kuchynskými súpravami, so súpravami na cestoviny, so servírovacími podložkami, s drevenými podložkami na servírovanie a/alebo krájanie, s vázami, s držiakmi na sviece, so svietnikmi, so zhášadlami na sviečky, s podložkami ako so svietnikmi na vonné tyčinky, s kuchynskými nádobami pre kancelárie, s okennými škrabkami na ľad, s kefami a s kefkami na čistenie obuvi, s toaletnými kefami a s kefkami, s textíliami a s textilnými výrobkami, s posteľnými prikrývkami a s pokrývkami na stôl, s bytovými textíliami, s cestovnými prikrývkami, s podložkami pod poháre alebo taniere (prestieranie), s podložkami na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie), so spacími vakmi nahrádzajúcimi prikrývky, s utierkami na riad, s kuchynskými zásterami, s piknikovými dekami, s látkami na textilné využitie, s textíliami, s tkaninami, s textilnými tapetami, s textíliami na obuv, s umývacími rukavicami, s textilnými utierkami a s uterákmi, s obrúskami, s látkovými značkami, s bavlnenými textíliami, s plátennou bielizňou, s posteľnou a stolovou bielizňou, s látkami s imitáciou kože, s cestovnými prikrývkami, s čalúnnickými látkami, s dverovými závesmi, s gázami, so závojmi, s látkami z hodvábu, s hrubým plátnom, s jutovou látkou, s kúpeľňovým textíliami s výnimkou oblečenia, s moleskinom, so sieťkami proti moskytom, s poťahmi na nábytok, s netkanými textíliami, s obliečkami na matrace, s obliečkami na podušky, s obliečkami na vankúše, s textilnými obrúskami, s obrusmi, s plachtami, s pleteninami, s prikrývkami, s textilnými podšívkami, s vlajkami, s textilnými vreckovkami, so záclonkami, so zástavami, s textilnými alebo s umelohmotnými závesmi, s konfekciou, s odevmi, s oblečením, s pracovným oblečením, s obuvou, s detskou obuvou, s vysokou obuvou, s celými topánkami, s pracovnou obuvou, s papučami, s bielizňou, s bundami, s boami, s bodmi, s cyklistickým oblečením, s pokrývkami hlavy, s cylindrami, s čelenkami, s čiapkami, s chráničmi uší ako s pokrývkou hlavy, s detskou výbavičkou, s textilnými detskými plienkami, s goliermi, s kabátmi, s kapucňami, s klobúkmi, s kombiné, s kombinézami ako s oblečením, s korzetmi, s kostýmami, s oblekmi, s košeľami, s kožušinami ako s oblečením, s krátkymi kabátikmi, s pelerínami, s krátkymi kabátmi s kapucňou, s krátkymi nohavicami s jazdeckými alebo so spodnými, kravatami, s kúpacími plášťami, s manžetami ako s časťami odevov, s náprsenkami, s nohavicami, s opaskami, s pančuchami, s pančuškovými nohavicami, s pánskymi spodkami, s papučami, s plášťami, s plavkami, s plážovou obuvou, s plážovým oblečením, s obuvou a s plášťami na kúpanie, s pleteninami ako s oblečením, s oblečením z imitácie kože, s podprsenkami, s pokrývkami hlavy, s ponožkami, s pracovnými plášťami, s pulóvrami, s pyžamami, s rukavicami, so sakami, so spodničkami, so sukňami, so šálmi, so šatami, so šerpami, s tielkami, s potnými vložkami, s tričkami, s vestami, s uniformami, s vrchným ošatením, so zásterami, so závojmi, so zvrchníkmi, so županmi, s vreckami na odevy, s gymnastickými dresmi, s maškarnými kostýmami, so šiltmi na pokrývky hlavy, s celými topánkami, s galošami, s podpätkami, so sandálmi, so šnurovacími topánkami, so športovou obuvou, s hrami a s hračkami, s telocvičnými a so športovými potrebami, s ozdobami na vianočný stromček, s plyšovými hračkami, s kockami, s dominom (kocky), so šachovými hrami, s dámou (hra), so šachovnicami, s cestovnými magnetickými a nemagnetickými súpravami hier, so stolovými spoločenskými hrami, s pentanque, so športovým náradím a s doplnkami pre golf, s golfovými palicami, s golfovými rukavicami, s golfovými vakmi s kolieskami alebo bez koliesok, s golfovými loptičkami, s držiakmi, s príchytkami na sviečky na vianočné stromčeky, s výbavou pre rôzne druhy športov a hier, s autami (hračky), s bábkami a s bábikami, s balónikmi (hračka), s balónmi na hranie, s elektronickými terčmi, s guľkami na hranie, s hracími loptami, s hračkárskymi vozidlami diaľkovo ovládanými, s hračkami pre zvieratá chovanými v domácnostiach, s karnevalovými maskami, s modelmi automobilov, s rapkáčmi, s rukavicami na rôzne druhy športov, so stavebnými kockami (hračky), so zariadením na bowling, so zariadením na kulturistiku a telesné cvičenia, s vínom, s alkoholickými výťažkami z ovocia, s alkoholickým hroznovým muštom, s alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, s alkoholovými extraktmi, s brandy, s vínovicou, s destilovanými nápojmi, s liehovinami, s digestívami, s likérmi a s pálenkami, s medovinou, s alkoholickými ovocnými muštami, s alkoholickými muštami, s aperitívmi, s vínovicami, s liehovými esenciami a s výťažkami, s rumom, s whisky, s vodkou, so saké, s tabakom, s potrebami pre fajčiarov, so zápalkami, so zapaľovačmi, s tabakovými náhradkami (nie na lekárske použitie), s absorpčným papierom do fajok, s cigaretovými filtrami, s cigaretovými náustkami, so špičkami na cigaretové náustky, so zásobníkmi plynu do cigaretových zapaľovačov, s cigaretami, s kuchynskými zapaľovačmi, so zapaľovačmi na sviečky, s cigarovými náustkami, s cigarami, s čističmi na fajky, s dózami na tabak, s držiakmi na zápalky, s popolníkmi, s fajkami, s hrotmi a s náustkami z jantáru na cigarové a cigaretové špičky, s kazetami na cigarety a cigary, s kresadlami, s odrezávačmi na cigarové špičky (kutery), so škatuľkami na cigary (udržujúce vlhkosť), s tabakom, s tabatierkami, so žuvacím tabakom, s puzdrami na cigary; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; prenájom reklamných plôch; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
36 - Služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami; služby bezhotovostného zúčtovacieho centra; prevádzkovanie finančného zúčtovacieho systému; služby elektronických finančných kariet; hotovostné platby; služby poskytované v súvislosti s vydávaním platobných kariet a akreditívov; služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. zmenárenské a klíringové; služby v oblasti finančníctva a bankovníctva; služby platenia účtov; služby kreditných kariet; služby debetných kariet; služby nákupných kariet; služby predplatných kariet; služby elektronických kreditných a debetných transakcií; služby platobných úhrad; rozširovanie finančných informácií prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; bankovníctvo; spravovanie financií; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; garancie; záruky; kaucie; informácie o poistení; vydávanie kreditných kariet; zmenárenské služby; realitné kancelárie, poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.09, 27.03.15, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TPD, spol. s r. o.; Farského 26, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2011 3/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2020 10/2020 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.11.2020 11/2020 TC3M
 
POZ 1069-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2010 165,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.08.2020 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1069-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2010 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.07.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 07.07.2010 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.07.2010 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.08.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 12.08.2010 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.01.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 16.07.2020 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.08.2020 Typ Platba
všeobecný referátnik 13.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.08.2020 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2020 Typ Odoslané
POZ 1069-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.09.2020 TPD, spol. s r. o. TPD, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku