Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1068-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  235449 
(151)  Dátum zápisu  27.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1068-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 09, 10, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne.
08 - Holiace strojčeky.
09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu.
35 - Obchodné informácie a rady spotrebiteľom; veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj elektrospotrebičov a elektroniky; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom siete internet; veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj tovarov uvedených v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 12 tohto zoznamu prostredníctvom siete internet; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); reklamná, inzerčná a propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akýchkoľvek médií aj prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; poskytovanie pomoci pri výkone hospodárskej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenské konzultačné a sprostredkovacie služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; sprostredkovanie marketingových služieb; automatizované spracovanie dát; vypracovanie marketingových štúdií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov; servis ekonomických a komerčných informácií; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu s telekomunikačným zariadením, výpočtovou technikou, elektrotechnikou, výrobkami a zariadeniami pre prenos zvuku alebo obrazu.
36 - Poistenie, finančné služby, peňažné služby a sprostredkovanie týchto služieb.
37 - Inštalácia a oprava tovaru.
38 - Šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej podobe prostredníctvom počítačovej siete, internetu, pomocou satelitov, výmena a šírenie správ a informácií; zabezpečovanie audiovizuálnej komunikácie prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu a pod.; technické konzultácie v oblasti telekomunikačných zariadení.
39 - Balenie tovaru, doprava a doručovanie tovaru, skladovanie tovaru.
41 - Usporadúvanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží.
42 - Technické konzultácie v oblasti výpočtovej techniky; elektrotechniky, výrobkov a zariadení pre prenos zvuku alebo obrazu, vývoj a tvorba softvéru; technické poradenstvo v oblasti softvéru a výpočtovej techniky, tvorba stránok na internete. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.14, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie